Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Mobilitat

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals:

http://www.ub.edu/uri/welcome.htm 

 

Programa ERASMUS+

El Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics està obert a la mobilitat d’estudiants, concretament dins dels programa ERASMUS+ (http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm).

Aquest programa d’intercanvi universitari europeu permet tant que estudiants de màster impartits en altres universitats europees puguin realitzar part dels seus estudis en el Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics (INCOMING), com que estudiants matriculats en aquest màster puguin cursar parts del seus crèdits ECTS en una altra universitat europea (OUTGOING) amb la qual la Facultat de Geologia de la UB tingui establert un conveni d’intercanvi.

Per autoritzar aquests intercanvis, des de la Coordinació del màster, s’han establert una sèrie de regulacions específiques a part de les ja establertes en el programa ERASMUS+. Aquestes regulacions, llistades a continuació, pretenen que aquests intercanvis es realitzin dins de la normativa vigent de la UB, siguin compatibles amb el Pla d’Estudis del màster i no interfereixin amb el seu bon funcionament.

 

Per a estudiants INCOMING:

·       Disposar d’un coneixement suficient de la llengua castellana per poder seguir els cursos equivalent com a mínim al nivell B1 (veure guia independent de l’usuari, quadre 1 del capítol 3 en Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar [enllaç a l'arxiu]) ja que aquesta llengua és la vehicular del màster.

·       Matricular-se fins un màxim de 15 crèdits ECTS en assignatures obligatòries i optatives del màster, o bé dels 25 ECTS que consta el Treball Final de Màster.

  • En el cas que es vulgui cursar el Treball Final de Màster, seguir la normativa vigent d’aquesta matèria (veure Treball final de màster) i demostrar que es disposen d’unes competències formatives en el camp dels Recursos Minerals i/o Riscos Geològics equivalents a les que haurien d’assolir els estudiants matriculats en el màster al finalitzar el primer semestre d’aquests estudis.

 

Per a estudiants OUTGOING:

  • D’acord amb la normativa vigent, realitzar la mobilitat durant el segon semestre del curs acadèmic (semestre de primavera). Això vol dir que només es contempla que els estudiants del Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics de la UB-UAB poden cursar fora del Pla d’estudis d’aquest màster la matèria de Treball Final de Màster a partir del 1er de març (quan han acabat totes les assignatures).
  • Cursar una matèria equivalent al Treball Final de Màster que s’imparteix en el Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics de la UB-UAB, i que, a la Universitat de destí, tingui una càrrega docent per l’estudiant d’un mínim de 25 crèdits ECTS i sigui avaluada amb una memòria escrita i una presentació oral.
  • Abans de dur a terme l’estada en la universitat estrangera, fer la primera la primera presentació oral estipulada en la Normativa d’aquesta matèria del Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics de la UB-UAB, presentació que es realitza en la segona quinzena del mes de gener.
  • Al finalitzar l’estada en la universitat estrangera, lliurar al coordinador de la matèria Treball Final de Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics de la UB-UAB una còpia de la memòria del treball de recerca avaluat en aquella universitat en format paper i pdf.

 

CALENDARI DE SOL·LICITUDS

Estudiants INCOMING

Semestre en què es vol realitzar l’estada

Data límit Presentació sol·licituds

Data límit Resolució sol·licituds

Primer semestre (tardor)

15 de juny

31 de juliol

Segon semestre (primavera)

15 de novembre

22 de desembre

 

Estudiants OUTGOING

Semestre en què es pot realitzar l’estada

Data límit Presentació sol·licituds

Data límit Resolució sol·licituds

Segon semestre (primavera)

15 d’octubre

31 d’octubre

 

Notes sobre els tràmits administratius

  • Al fer la sol·licitud de cursar part del estudis del Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics en una universitat estrangera, els estudiants OUTGOING hauran d’enviar-ne una còpia al coordinador d’aquest màster.
  • El document d’equivalència acadèmica serà signat pel Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat i pel Coordinador del Màster interuniversitari UB-UAB de Recursos Minerals i Riscos Geològics.
  • La informació sobre les convocatòries de mobilitat de la UB per als estudiants OUTGOING es pot trobar a:

Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geologia. Secretaria de la Facultat.

Contacte: relint-geologia@ub.edu

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB:

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm

Comparteix-ho: