Universitat de Barcelona

Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics és una titulació que aprofundeix coneixements en ciències geològiques que els estudiants han adquirit prèviament. Per tant, és un màster recomanat essencialment per a estudiants amb una formació àmplia en ciències de la terra que inclogui coneixements previs en aquestes disciplines.

També, per les característiques del màster, és recomanable que els estudiants que s'hi matriculin estiguin motivats per treballar tant sobre el terreny com en laboratoris, i que tinguin un nivell raonablement bo de matemàtiques, química, física i especialment un bon coneixement d'eines informàtiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics, els estudiants han de tenir una titulació oficial de grau, llicenciatura o similar de Geologia, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines.

Per cursar l'especialitat de Riscos Geològics, també es consideren els estudiants que tinguin el títol de grau de Ciències Ambientals, Geografia i Cartografia o Geodèsia.

En el cas d'estudiants estrangers, també s'admeten els que tinguin titulacions no previstes a Espanya però que incloguin en els seus plans d'estudis la geologia (per exemple, titulacions de geociències o geoquímica) i que facultin per a l'accés als ensenyaments de màster.


Complements de formació
L'alumnat que disposa d'una titulació superior de Geologia, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines, obtinguda a l'espai europeu no cal que cursi cap complement formatiu.

Per a la resta de les titulacions (Geografia, Ciències Ambientals) s'hauran de realitzar complements formatius en funció de les matèries cursades a les titulacions d'origen. Aquests complements formatius es realitzen a partir d'assignatures del grau de Geologia i són principalment continguts sobre Mineralogia, Recursos Minerals, Geomorfologia i Geologia Estructural.

Els estudiants amb una titulació superior de Geologia, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines, obtinguda a l’espai europeu, no cal que cursin cap complement formatiu. Per a la resta de les titulacions que donen accés al màster (Geografia i Ciències Ambientals) s’han de fer complements formatius en funció de les matèries cursades a les titulacions d’origen. Aquests complements formatius es fan a partir d’assignatures del grau de Geologia i són principalment continguts de mineralogia, recursos minerals, geomorfologia o geologia estructural. Els complements formatius s’han de cursar l’any anterior a l’inici del màster.

Comparteix-ho: