Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Objectius i competències

Objectius

Oferir un ensenyament transversal i especialitzat en els diferents àmbits relacionats amb l'aigua, suficient per formar-se com un professional amb criteri propi i especialitzats en l'avaluació i gestió dels recursos hídrics en el cicle de l'aigua i en els usos i tractaments de l'aigua. Es pretén així cobrir un àmbit en el qual es detecta una gran demanda social i en el qual la Universitat de Barcelona pot oferir una formació diferenciada, tant per la seva tradició docent i de recerca com pel seu grau d'implicació en el teixit social, industrial i administratiu de país.
Potenciar i facilitar la mobilitat internacional dels estudiants i professors del màster per mitjà del disseny d'una titulació que permet optar a un doble títol amb el màster de l'Aigua (Universitat de Montpeller, Institut Nacional d'Estudis Agronòmics Superiors de Montpeller, Institut de les Ciències i la Tecnologia de la Vida i el Medi Ambient, Universitat Paul Valéry de Montpeller 3) i mitjançant la participació d'alumnes i professorat en les convocatòries i programes europeus i transnacionals amb estades a l'estranger tant en universitats com en centres de recerca, organismes europeus o empreses. Es tracta de contribuir a la formació integral dels professionals incrementant-ne el grau d'experiència i el coneixement en llengües estrangeres, i del professorat afavorint l'intercanvi de metodologies i experiències docents i de recerca.
Incentivar l'ocupabilitat dels estudiants amb l'execució de pràctiques externes de caràcter curricular perquè els estudiants posin en valor els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica i puguin exercir una activitat professional.

Competències

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar
 • se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

 • Capacitat per valorar críticament el coneixement, la tecnologia i la informació disponibles per resoldre els problemes relacionats amb el món de l'aigua que es presenten en l'àmbit professional.
 • Capacitat per utilitzar eines d'anàlisi d'aigües i d'avaluació dels resultats derivats de les tècniques analítiques emprades.
 • Capacitat per valorar la importància de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en el món de l'aigua i de participar activament en aquestes activitats.

 

Competències transversals

 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i internacionals.
 • Capacitat per abordar, analitzar i traslladar la problemàtica de l'escala local a l'escala global i viceversa.
 • Capacitat per dissenyar, realitzar, avaluar i divulgar projectes d'aigües des de l'àmbit jurídic, científic i socioeconòmic.
 • Capacitat per intervenir en la gestió integral de l'aigua aplicant criteris de sostenibilitat.
 • Capacitat per mostrar i argumentar la pertinença de la intervenció en la gestió de l'aigua fonamentada en conceptes ètics i deontològics.

 

Competències específiques

 • Capacitat per utilitzar i analitzar els resultats de models numèrics i analògics per estudiar les interaccions entre els cossos d'aigua i així dur a terme una gestió integral i sostenible.
 • Capacitat per elaborar i avaluar projectes en què l'aigua tingui un paper important i determinar-ne l'impacte ambiental, sanitari i social.
 • Capacitat per aplicar la legislació i les normatives vigents relacionades amb la temàtica de l'aigua.
 • Capacitat per analitzar els mecanismes de funcionament de l'economia, de la valoració dels costos de finançament de l'aigua (captació, potabilització, distribució, depuració i reutilització), de la seva tarifació i de la seva gestió pública i privada.
 • Capacitat per avaluar des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu els recursos hídrics convencionals i l'impacte que tenen els canvis en els hidrosistemes sobre els ecosistemes aquàtics i sobre els sistemes socioeconòmics, per dur a terme una explotació sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
 • Capacitat per anticipar, identificar i avaluar el perill dels efectes del canvi climàtic sobre els cossos d'aigua, i per implementar mesures de prevenció, control i correcció.
 • Capacitat per avaluar el cicle antròpic de l'aigua i el seu impacte sobre el medi ambient.
 • Capacitat per mostrejar i monitorar els cossos d'aigua per conèixer el seu funcionament i valorar-ne la qualitat.
 • Capacitat per mostrejar i monitorar les aigües dels sistemes d'abastament, sanejament i tractament per determinar-ne la qualitat i per avaluar la seguretat d'aquests sistemes d'acord amb la normativa vigent.
 • Capacitat per utilitzar les eines avançades de tractament de dades, incloent
 • hi anàlisi estadística, teledetecció i SIG de les diferents aigües per avaluar-ne l'explotació, l'ús i la gestió integral i sostenible.
 • Capacitat per supervisar les actuacions de manteniment, control de paràmetres i sistemes d'automatització i telecontrol de les xarxes de distribució per garantir la qualitat i gestió eficient dels recursos hídrics.
 • Capacitat per seleccionar, dimensionar, dissenyar i gestionar en termes de cost
 • efectivitat els tractaments més adequats per descontaminar el medi, i abastir, sanejar i reutilitzar les aigües i els seus subproductes.
 • Capacitat per dissenyar campanyes de camp i experiments de laboratori, adequar les dades adquirides i desenvolupar i implementar models analògics o numèrics.
Comparteix-ho: