Admissió

Perfil d’ingrés recomanat

El perfil general recomanat d’ingrés al Doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats es correspon amb estudiants que han cursat un grau o llicenciatura en l’àmbit de les ciències de l’educació (Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia, etc.) o en algun altre àmbit directament relacionat amb les àrees de l’ensenyament de la primària i secundària (Història, Geografia, Matemàtiques, Biologia, Física i Química, Filologia, Musicologia, etc.) i que han obtingut un títol de màster oficial que proporcioni una formació amb les competències necessàries per afrontar tasques d’investigació  en alguna de les didàctiques de les àrees curriculars.

Específicament, tenen cabuda en el perfil d’ingrés recomanat aquells alumnes que, recollint les característiques anteriors, disposen d’una experiència com a professors o professionals dels àmbits que abasteix el doctorat i que es plantegen la investigació doctoral vinculada directament amb la seva pràctica professional tenint per últim objectiu aconseguir millores en els processos d’ensenyament-aprenentatge de les disciplines escolars o de transferir els resultats de la investigació als seus respectius àmbits d’activitat professional.

Criteris d'admissió

Per ser admès en el període de recerca del programa de doctorat, la comissió coordinadora valora la idoneïtat dels estudis de grau i postgrau cursats amb anterioritat i el currículum personal i professional. Els criteris de selecció són, amb la ponderació corresponent, els següents:

  1. Adequació de les titulacions d’accés a la formació requerida per realitzar el programa (15%)
  2. Qualificacions obtingudes a la formació de grau i postgrau (20%)
  3. Experiència docent o professional en els àmbits del programa (15%)
  4. Adequació dels interessos d’investigació a las línies i objectius del programa (20%)
  5. Trajectòria investigadora: publicacions, estades, participació en projectes, pertinència a grups d’investigació i altres activitats científiques (30%)
Comparteix-ho: