Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Infantil

Mencions i optativitat

L'optativitat del grau de Mestre d’Educació Infantil representa un total de 21 crèdits dels 240 que conformen el grau.

El grau de Mestre d’Educació Infantil estableix itineraris construïts en base a les assignatures optatives que configuren intensificacions curriculars o especialitzacions i comporten l’obtenció de mencions. També s’ofereix la possibilitat de cursar el grau en un itinerari sense mencions.

Els estudiants que fan una menció, han de cursar 12 dels 21 crèdits amb assignatures optatives “obligades de menció” i els restants 9 crèdits escollint assignatures d’una relació d’assignatures ofertades pel centre cada curs acadèmic. Els estudiants que optin cursar el títol de grau en un itinerari sense menció cursaran els 21 crèdits optatius amb assignatures de qualsevol matèria del títol.

Les assignatures optatives "obligades de menció" de 6 crèdits de les diferents mencions s'han de cursar obligatòriament. En cas de matricular 3 o 6 crèdits de reconeixement acadèmic provinents d'activitats institucionals (ApS, EIM,...) o del Cicle Formatiu de Grau Superior CFGS podeu deixar de matricular una o dues assignatures optatives de 3 crèdits.

Les mencions es cursen a quart curs.

Accés a les mencions

Per poder formar part del procés de tria de menció l'alumnat ha d'estar en la situació de poder finalitzar els estudis el curs següent i ha de tenir superats com a mínim
- 132 crèdits (comptabilitzant totes les assignatures superades fins al primer semestre del curs)
-l'alumnat que tingui superats entre 114 i 132 crd, podran demanar autorització a Cap d'estudis explicant la seva situació- 

Informació i calendari del procés de tria de menció

La tria de la menció es realitza per:

Prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengües Estrangeres (anglès).

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció. Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant.

Preinscripció, per a la resta de mencions.

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins el primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Donat que la Generalitat a data abril de 2023 encara no ha fet públic la lletra per al 2023, en aquest procés utilitzarem la mateixa que per al 2022 que va ser la "B"

Sessions informatives 

17 de març de 2023

Sessions per aclarir dubtes amb els coordinadors de mencions 

 • Mencions específiques d'infantil

Exploració de l'Entorn i Exploració - Expressions Artístiques - Mitjans d'Expressió i Comunicació - Motricitat infantil 

Lloc:    Sala Rosa Roig  - 3r planta Ed. Migdia 1

Matí de 11:00 a 12:00 hores
Tarda de 16:00 a 17:00 hores    

 • Mencions compartides Infantil-Primària

Atenció a la Diversitat - Biblioteques Escolars - Llengües Estrangeres (anglès) - Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió

Lloc:  Aula Magna -  Edifici Teatre

Matí de 12:15 a 13:15 hores     
Tarda de 17:15 a 18:15 hores  

 

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 20 places en torn de matí i 15 places en torn de tarda.
-Un cop realitzada la matrícula, no es concediran canvis de grup matí-tarda d'aquesta menció-

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363239 Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge
366242 Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques

Optatives de 3 crèdits
363243 Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social
363244 Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura
363240 Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat

Plans docents.

Coordinador/a: Gloria Diaz gloriadiaz@ub.edu - Paulo Padilla ppadillapetry@ub.edu

Correu e:  mencio.diversitat@ub.edu

Accés:  per preinscripció

 

Presentació en format pdf  - Web amb informació especifica de la menció

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 12 places en torn de tarda.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363246 Biblioteconomia per a Mestres
363247 Lectura de la Imatge

Optatives de 3 crèdits
363250 Relat Oral i Fons Documental
363251 La Biblioteca per als Infants de o a 6 Anys
363254 Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema

Plans docents.

Coordinador/a: Emma Bosch emmabosch@ub.edu

Correu e: mencio.biblioteques@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de matí.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363291 Desenvolupament Biològic de l'Infant i Intervenció Didàctica
363290 Identitat Cultural i Acció Didàctica

Optatives de 3 crèdits
363294 Construcció de l'Espai i el Temps
363293 Medi Ambient, Diversitat i Sostenibilitat
363297 La Comunicació Cientificosocial i el Llenguatge Visual i Plàstic 

Plans docents.

Coordinador/a: Francisco Javier Diez Palomar jdiezpalomar@ub.edu

Correu e: mencio.exploracio@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de tarda.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363282 Mestres, Infants i Expressió Plàstica
363283Teatre Musical per a l'Educació Infantil

Optatives de 3 crèdits
363284 Escoltar Música a l'Etapa d'Educació Infantil
363285 Contes i Poemes de la Literatura Hispànica per a Infants
363287 Infants, Espais i Objectes: Disseny de Tallers Didàctics

Plans docents.

Coordinador/a: Juan Martinez Villegas  juan.martinez@ub.edu

Correu e: mencio.arts@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de matí.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363274 Mitjans d'Expressió i de Comunicació Infantils
363275 Tallers d'Expressió i Comunicació

Optatives de 3 crèdits
363278 Tècniques de Veu i Locució en el Discurs Oral
363280 Didàctica de la Comunicació Literària
363281 Mitjans de Comunicació i Públic Infantil: la Música i el So

Plans docents.

Coordinador/a: Francina Torras ftorras@ub.edu

Correu e: mencio.comunicacio@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de tarda.

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363267 Desenvolupament i Aprenentatge Motor en la Primera Infància
363266 Motricitat i Contextos Educatius

Optatives de 3 crèdits
363268 Psicomotricitat i Expressió
363273 Observació del Comportament Motor a la Infància
363270 So, Ritme i Moviment

Plans docents.

Coordinador/a: Marcelo Braz marcelobraz@ub.edu 

Correu e: mencio.motricitat@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten:  15 places en torn de matí 

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363227 Didàctica de la Llengua Anglesa
363226 Llengua Anglesa: Nivell Avançat

Optatives de 3 crèdits
363229 Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa
363230 Contes i Relats per Aprendre Anglès
363232 Pronunciació de la Llengua Anglesa

Plans docents.

Coordinador/a: Isabel Civera icivera@ub.edu

Correu e: mencio.llengues@ub.edu

Accés:  per prova d'accés

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 10 places en torn de matí i 5 places en torn de tarda

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363255 Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals
366241 Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa

Optatives de 3 crèdits
366247 Nous Entorns i Recursos Digitals
363260 Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa
363261 Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola

Plans docents.

Coordinador/a: Joan Anton Sánchez joananton.sanchez@ub.edu

Correu e: mencio.tecnologies@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

 • Pedagogia i didàctica de la religió catòlica

  Els estudiants de quart curs poden cursar l’assignatura optativa de 6 crèdits "Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica" (codi 363264). Per poder-la matricular s'ha de sol·licitar a la Secretaria d'estudiant i docència de la Facultat.

  Aquesta assignatura no es comptabilitza per assolir els crèdits optatius del grau, es a dir, l'alumnat que la superi acabara amb un total de 246 crèdits.

  Important: L’aprovació d’aquesta assignatura no habilita per impartir docència de religió a les escoles. Per poder impartir religió, és necessari haver obtingut el títol de Declaració Eclesiàtica de Competènica Acadèmica (DECA) de 24 crèdits.
  La facultat ofereix un curs de postgrau propi de 24 crèdits que es pot homologar per la DECA. En tot cas, els alumnes que tinguin superada l’assignatura Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica, podran sol·licitar el reconeixement acadèmic dels 6 crèdits al postgrau i cursar els 18 restants per obtenir el títol.

Comparteix-ho: