Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Intervencions Socials i Educatives

Accions de suport i d'orientació

Les accions de suport i orientació professional a l’estudiant constitueixen un aspecte clau en tot el procés de desenvolupament del Màster: 

A. Accions en la fase prèvia a l’inici dels estudis

Abans de la matriculació: Quan l’alumnat ha estat acceptat al Màster i previ a la matrícula, una de les accions que es duen a terme és l’àmplia i diversa informació que es facilita per correu electrònic, ex.: Informacions i recomanacions per tal que l’alumne ho tingui en compte abans de decidir matricular-se del Màster.

En aquesta fase prèvia a l’inici dels estudis també es duu a terme una Jornada de Portes Obertes del Màster per tal de donar a conèixer el Màster (pla d’estudis, sortides professionals, funcionament, dates clau, qüestions docents i acadèmiques rellevants, entre d’altres). En aquesta jornada estan presents la coordinadora del Màster, alumnat del curs actual, administrativa (secretaria) i professorat del Màster.

Destacar també que, en el cas d’alumnat que no domina i entén el català, es recomana realitzar un curs de català al Servei Lingüístics, així com el participar de parelles lingüístiques per tal de poder aprendre el català, si més no, la comprensió de l’idioma.

Durant la matriculació: L'equip de Coordinació del màster i la Secretaria fan un acompanyament compartit per facilitar el procés. Un cop iniciat el curs, es realitza una sessió d’acollida, un dia abans d'iniciar les classes, on la Coordinació del màster i les Coordinacions del Treball Final de Màster i d'Intervencions Socials i Educatives en el propi context (assignatures que són centrals), reben els estudiants i els informen del desenvolupament del mateix i de les peculiaritats de les dues assignatures. Durant aquesta primera sessió, es proporciona als estudiants un document que detalla les responsabilitats d'estudiants i docents per al bon desenvolupament del Màster i es repassen tant el calendari com qüestions generals.

Entrevista personal. Per tal de poder realitzar la matrícula, es concerta una entrevista individual amb l’alumnat on es recullen les seves necessitats formatives i interessos i se l’orienta cap a la matrícula d’unes assignatures o altres que responguin a les seves inquietuds i com a complement a la seva formació prèvia.

Pràctiques extracurriculars. Si bé el Màster no contempla pràctiques curriculars, s’informa a l’alumnat la possibilitat de poder realitzar pràctiques extracurriculars. 

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE). La coordinació del Màster i el SAE estan en constant comunicació respecte a l’alumnat amb necessitats educatives especials per tal que el professorat i coordinació puguin rebre totes les informacions, indicacions i orientacions oportunes per atendre a l’alumnat que requereixi d’una atenció individualitzada.

Seguiment i orientació durant el màster. Tant grupal com individual.

- S’organitzen les Jornada de “Bones pràctiques per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió” que permet a l’alumnat conèixer programes i projectes d’inserció, no només pel seu coneixement i aprenentatge com a futurs professionals, sinó com un espai de reflexió, orientació i oportunitat laboral. 

- Organització de Conferència en format xerrada/taller dirigit a l’alumnat del Màster per tal de facilitar eines i recursos per a una millora del rendiment acadèmic, motivació i inserció professional.

Tutories i reunions grupals i individuals de seguiment amb l’alumnat per tal de donar resposta a les seves necessitats i inquietuds. Es preveuen reunions de seguiment amb el grup de classe per tal de recollir les seves necessitats i inquietuds que els van sorgint al llarg del curs. 

Informacions sobre formacions i altres. La comunicació entre l’alumnat i la Coordinació és constant, transparent i fluïda i això es demostra perquè l’alumnat està contínuament informat a través del correu electrònic i de la delegada de curs sobre beques, xerrades, complements de formació, jornades, entre altres.

Seguiment i orientació inicial del TFM. Una de les accions individuals de seguiment amb l’alumnat en relació al seu procés d’aprenentatge té a veure amb l’elaboració del Treball Final de Màster.

Aquest seguiment compta amb diferents fases, i permet a l’estudiant transcórrer des de la idea inicial del seu treball (el coordinador de l’assignatura té tutories personalitzades per tal de col·laborar en la definició del TFM, abans de la seva assignació a un/a tutor/a coneixedor de la temàtica. Aquest moment culmina amb l’elaboració del projecte, fins a la seva defensa final davant del tribunal.

Al finalitzar el curs acadèmic s’ha ofert una conferència de tancament de curs amb caire d’orientació professional per tal de facilitar eines i recursos per a la inserció professional.

Comparteix-ho: