Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Intervencions Socials i Educatives

Pla d'Acció Tutorial

Presentació

Proposem un pla d'acció tutorial perquè entenem que acompanyar a l'estudiant en el seu procés formatiu ha de ser una acció sistematitzada que ha d'establir-se de manera reflexiva i sobre la base de tres qüestions fonamentals una millora en la presa de decisions dels estudiants, a un millor desenvolupament del seu procés formatiu individual i grupal i també com a element de millora de la qualitat del mateix màster. Aquest procés ha d'implicar a tot el professorat, encara que en alguns casos hagin d'existir tasques específiques que hauran d'assignar-se a persones concretes per a garantir el procés. 

 
A més d'això, ens agradaria esmentar que dins de la mateixa Facultat d'Educació existeixen diferents espais dels quals disposa l'alumnat i que també serveixen d'acompanyament. 

 

Pla d'Acció Tutorial del Màster en Intervencions Socials i Educatives

 • Oferir als estudiants la informació necessària per a prendre la decisió de participar en el màster
 • Orientar en aquells aspectes generals del màster que ajudin a bon desenvolupament d'aquest
 • Afavorir el màxim aprofitament del seu període formatiu
 • Acompanyar en la presa de decisions sobre la seva formació  
 • Resoldre les dificultats que puguin sorgir

Les accions de suport i orientació professional a l’estudiant constitueixen un aspecte clau en tot el procés de desenvolupament del Màster:  

 

ACCIONS PRÈVIES A LA MATRÍCULA

Accions específiques dutes a terme l’inici del curs: entrevista personal, pràctiques extracurriculars i Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).  

 

ACCIONS DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL MÀSTER

Accions específiques dutes a terme durant el procés de formació de l’alumnat: al llarg del màster es fan 3 trobades, mínim, amb el grup classe. Des de la coordinació s’acompanya i orienta a l’alumnat al llarg de tot el curs. Les tres sessions grupals busquen: 

- Sessió: revisió de com va el màster, valoració de necessitats, veure si ha sorgit alguna qüestió. Recollida de propostes 

- Sessió: Seguiment de les dificultats o necessitats, valoració, recollida de propostes 

- Sessió: avaluació del màster en el seu conjunt, comiat i recollida de dades de contacte. 

I individualment:  

- Sessions d'orientació a l'inici del curs per a la formalització de la matrícula 

- Tutories específiques per a estudiants amb alguna situació especial 

- Tutories a demanda de l'estudiant per a resoldre qüestions puntuals 

 - Assessorament i orientació en el TFM 

 

Una de les dues peces claus en el màster que ocupa un paper destacat en el PAT és el seguiment del treball final de màster, que comença el primer dia de classe amb la presentació del sentit que té, com s'organitza i les línies generals de desenvolupament. Posteriorment, d’iniciació una assessoria per part de les coordinadores als i les estudiants, i l'assignació d'un tutor o tutora que assessorarà i guiarà el TFM. A part, s'estableixen trobades grupals amb les coordinadores i sessions de peer-review. 

 

Acompanyament en intervencions socials i educatives en el propi context 

Aquesta és la segona peça clau del màster i que juntament amb el TFM són un eix vertebrador de tota la formació. En el màster no existeixen unes pràctiques pròpiament dites. En canvi, el que es fa és acordar amb diferents institucions que facin un encàrrec de recerca, avaluació, anàlisi de necessitats…als nostres estudiants amb l'objectiu de situar-los en un context de realitat, on es fa un encàrrec al qual cal donar resposta. A aquesta assignatura es vinculen evidències avaluatives d'altres assignatures de manera que serveix com a columna vertebral on els coneixements teòrics s'articulen i prenen sentit en un context pràctic. 

 • Equip de coordinació 
 • Secretària acadèmica 
 • Equip de coordinació del TFM 
 • Equip de coordinació d’intervencions socials i educatives al mateix context
 • Tot el professorat

 • Principi de privacitat i confidencialitat. Informació s'utilitza dins dels canals establerts i serà tractada de manera adequada segons s'estableix en la normativa de la Universitat de Barcelona.
 • Respecte als drets dels estudiants segons la normativa de la Universitat de Barcelona 
 • Coordinació i col·laboració entre tots els implicats.
 • Optimització de recursos i millora de l'organització, desenvolupament, docència del màster. 

Responsable de la coordinació del PAT

Dra. Esther Luna Gonzalez 

Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació  

Contacte: correu

Comparteix-ho: