Premis extraordinaris

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de grau que imparteixi la Universitat de Barcelona.

Els premis extraordinaris s’atorguen a tots els/les alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 i que hagin abonat els drets d'expedició del títol.

En aquells ensenyaments en què cap alumne/a no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un, entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior i que hagi abonat els drets d'expedició del títol.

Per al curs 2018-2019 s'obre la convocatòria de sol·licitud de premi extraordinari per als graus de:
- Educació Social
- Treball Social

En els altres graus de la facultat no es necessari, donat que hi han alumnes que compleixen el requisit de nota mitjana igual o superior a 9,0.

La sol·licitud s’ha de lliurar a la Secretaria de la Facultat d’Educació abans del dia 2 de desembre de 2019

Criteris de valoració per atorgar els premis, aprovats per la Comissió Acadèmica de la Facultat:

El candidat/a amb la qualificació mitjana global més alta. En cas d’empat:
El candidat/a amb la qualificació del TFG més alta. En cas d’empat:
El candidat/a amb la qualificació mitjana d’assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries més alta

Més informació a:

Normativa per a l'atorgament dels premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: