Títol grau

Procediment sol·licitud títol

Un cop tingueu totes les qualificacions a l'expedient, la secretaria comprovarà que reuniu els requisits per a l'obtenció del títol. Posteriorment, rebreu un correu electrònic comunicant-vos que esteu en disposició de demanar-lo. Després de rebre el missatge heu d'entrar a MonUB i emplenar i pagar la sol·licitud del títol.

És molt important que comproveu i modifiqueu, si escau, les vostres dades personals ja que el títol el generem a partir de les dades que valideu.

Podeu fer la sol·licitud de dues maneres:

De forma totalment telemàtica

Amb aquesta opció, podreu autoritzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE i carnet de família nombrosa) i ja no serà necessari que vingueu presencialment a la Secretaria de Centre.
Un cop verificada la informació per la Secretaria, rebreu per correu electrònic el resguard de pagament dels drets del títol signat digitalment i amb codi segur de verificació (CSV)

Presentant la documentació presencialment a la Secretaria

Resguard de la sol·licitud del títol que heu de portar impresa.
Original i 1 fotocòpia del DNI o passaport vigent (no es pot tramitar si està caducat).
Comprovant de pagament, en el cas que feu el pagament en efectiu en les entitats col·laboradores.
En cas de tenir descompte s'ha de presentar original i fotocòpia en vigor del carnet de família nombrosa, discapacitat o col·lectiu de protecció especial (violència gènere, terrorisme...).

 En el supòsit que vingui una altra persona a tramitar el vostre títol, heu de presentar autorització signada per l'interessat.

En ambdós processos, el resguard obtingut tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no sigui expedit.

Preu: Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document. Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
Per incorporar-hi el premi extraordinari (només es pot incorporar en títols anteriors a l'EEES) o una segona especialitat.
Per canvi de nacionalitat.
Per pèrdua.
Per deteriorament.

En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE.

El tràmit s'ha de realitzar a la secretaria de la facultat.

El certificat substitutori del títol conté la mateixa informació que figura al títol. El fet que estigui signat pel degà, la degana, el director o la directora del centre, en possibilita la legalització i afavoreix l’eficàcia del resguard davant dels organismes on s’ha de justificar el títol.

La sol·licitud d’aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

La sol·lcitud s'ha de realitzar presencialment a la secretaria.

Notificació per recollir el títol

El centre comunica per escrit als estudiants quan poden passar a recollir el títol expedit.

Lliurament del títol

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria del centre per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

El termini per a la recollida d’aquest títol és de cinc anys, comptats des de la data d’expedició.

Comparteix-ho: