Universitat de Barcelona

Màster de Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Avaluació

Els períodes d’avaluació coincideixen amb els propis de la Facultat de Filologia. Pel que fa al curs 2015-2016, van del dia 11 al 22 de gener (assignatures del Q1) i del dia 1 al 16 de juny (assignatures del Q2). La reavaluació tindrà lloc del dia 17 al 30 de juny (assignatures del Q1) i del dia 1 al 9 de setembre (assignatures del Q2).

Cada professor/a indicarà als estudiants les dates concretes de lliurament dels treballs i tasques de la seva assignatura. Es recorda als estudiants que l’avaluació contínua implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre.

Calendari acadèmic

Evaluación

Los períodos de evaluación coinciden con los propios de la Facultad de Filología. Respecto al curso 2015-2016, son del 11 al 22 de enero (asignaturas del Q1) y del 1 al 16 de junio (asignaturas del Q2). La reevaluación tendrá lugar del 17 al 30 de junio (asignaturas del Q1) y del 1 al 9 de setiembre (asignaturas del Q2).

Cada profesor/a indicará a los estudiantes las fechas concretas de entrega de los trabajos y tareas de su asignatura. Se recuerda a los estudiantes que la evaluación continuada implica la elaboración y la entrega de tareas en diversos momentos a lo largo de todo el cuatrimestre. 

Calendario académico

Comparteix-ho: