Universitat de Barcelona

Màster de Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Treball final de màster

Característiques

El treball final de màster és un projecte orientat a la recerca que compleix una funció clau dins del pla d’estudis del Màster. S’espera que el TFM demostri la destresa investigadora de l’estudiant i la seva capacitat per treballar de forma independent. S’espera també que l’estudiant hi integri i apliqui les competències adquirides al llarg del Màster, incorporant-ne alhora de noves relacionades específicament amb el TFM, i que ampliï i aprofundeixi en els coneixements adquirits en la resta d’assignatures del Màster. El TFM constitueix també una oportunitat per entrar en contacte amb els grups i projectes d’investigació en què participa el professorat vinculat al Màster.

El tutor o la tutora del TFM aporta guia i consell sobre qüestions teòriques, metodològiques i bibliogràfiques i respecte al format del treball. Per tal que el/la tutor/a pugui garantir la qualitat del treball i donar el vist-i-plau per a la seva presentació, és necessari que l’estudiant segueixi els seus consells durant el procés d’elaboració del treball i l’hi presenti amb prou de temps com per poder incloure les modificacions necessàries.

El Máster ofereix recursos metodològics comuns a tots els/les estudiantes mitjançant una assignatura específica dedicada al TFM al Campus Virtual.

Els TFM que obtinguin una qualificació d’Excel.lent o MH, seran publicats a la Col·lecció del Màster al Dipòsit Digital de la UB.

Esquema

 • Introducció (motius de l’elecció del tema, hipòtesi a desenvolupar)
 • Estat de la qüestió (antecedents en l’estudi del tema escollit, necessitat d’una nova aportació)
 • Metodologia emprada
 • Cos principal del treball
 • Conclusions (és necessari que quedi reflectit el que aporta el treball a l’estat de l’estudi del tema)
 • Apèndix documental (si és necessari)
 • Bibliografia

Extensió

60 pàgines aproximadament (espaiat doble, Times New Roman 12).

Fulls d’estil 

Normatives UB

 • GRUP Q1 

Els/les estudiants que el matriculin en el Q1 hauran de lliurar el treball al febrer o bé al juny, d’acord amb el següent calendari:

Febrer

 • Octubre-novembre de 2018: l’estudiant presenta una proposta raonada de la recerca que vol dur a terme (aprox. 400 paraules) a un/a professor/a del màster. Després que s'hagi arribat a un acord, la proposta ha de ser presentada al coordinador del màster, abans del dia 20 de desembre de 2019, mitjançant el formulari de sol·licitud d'inscripció emplenat per l’estudiant i pel/per la professor/a que accepta la direcció del treball.
 • Data límit de lliurament del treball al/a la director/a corresponent perquè pugui fer-ne la darrera revisió: 24 de gener de 2020. Es farà servir aquest model de coberta.
 • Data límit de lliurament a la Secretaria del Departament de Filologia Romànica de la versió definitiva, ja revisada pel/per la director/a (tres exemplars signats pel/per la director/a, amb l’autorització i una còpia en format pdf que cal enviar a identitats@ub.edu)
 • 14 de febrer de 2020 a les 11.30h. El director/a lliurarà a la coordinació del màster aquest informe sobre el treball. S’aconsella als/a les estudiants utilizar els ítems inclosos a l’informe com a guia a l'hora de preparar la versió definitiva del seu TFM.
 • Defensa pública dels TFM: 28 de febrer de 2020.

Juny

 • Febrer-març de 2019: l’estudiant presenta una proposta raonada de la recerca que vol dur a terme (aprox. 400 paraules) a un/a professor/a del màster. Després que s'hagi arribat a un acord, la proposta ha de ser presentada al coordinador del màster, abans del dia 20 de març de 2020, mitjançant el formulari de sol·licitud d'inscripció emplenat per l’estudiant i pel/per la professor/a que accepta la direcció del treball.
 • Data límit de lliurament del treball al/a la director/a corresponent perquè pugui fer-ne la darrera revisió: 22 de maig de 2020. Es farà servir aquest model de coberta.
 • Data límit de lliurament a la Secretaria del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos de la versió definitiva, ja revisada pel/per la director/a (tres exemplars signats pel/per la director/a, amb l’autorització i una còpia en format pdf que cal enviar a identitats@ub.edu): 12 de juny de 2020 a les 11.30h. El director/a lliurarà a la coordinació del màster aquest informe sobre el treball. S’aconsella als/a les estudiants utilizar els ítems inclosos a l’informe com a guia a l'hora de preparar la versió definitiva del seu TFM.
 • Defensa pública dels TFM: 2 i/o 3 de juliol de 2020.

 

 • GRUP Q2 
 • Els/les estudiants que el matriculin en el Q2 hauran de lliurar el treball al juny o bé al setembre, d’acord amb el següent calendari:

  Juny

 • Febrer-març de 2020: l’estudiant presenta una proposta raonada de la recerca que vol dur a terme (aprox. 400 paraules) a un/a professor/a del màster. Després que s'hagi arribat a un acord, la proposta ha de ser presentada al coordinador del màster, abans del dia 20 de març de 2020, mitjançant el formulari de sol·licitud d'inscripció emplenat per l’estudiant i pel/per la professor/a que accepta la direcció del treball.
 • Data límit de lliurament del treball al/a la director/a corresponent perquè pugui fer-ne la darrera revisió: 22 de maig de 2020. Es farà servir aquest model de coberta.
 • Data límit de lliurament a la Secretaria del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos de la versió definitiva, ja revisada pel/per la director/a (tres exemplars signats pel/per la director/a, amb l’autorització i una còpia en format pdf que cal enviar a identitats@ub.edu): 12 de juny de 2020 a les 11.30h. El director/a lliurarà a la coordinació del màster aquest informe sobre el treball. S’aconsella als/a les estudiants utilizar els ítems inclosos a l’informe com a guia a l'hora de preparar la versió definitiva del seu TFM.
 • Defensa pública dels TFM: 2 i/o 3 de juliol de 2020.
 • Setembre

  És important tenir en compte que el mes d'agost no és un període lectiu i, per tant, els/les professors/-es no estaran a disposició dels/de les alumnes per revisar els treballs.  

 • Abril-maig de 2020: l’estudiant presenta una proposta raonada de la recerca que vol dur a terme (aprox. 400 paraules) a un/a professor/a del màster. Després que s'hagi arribat a un acord, la proposta ha de ser presentada al coordinador del màster, abans del dia 15 de maig de 2020, mitjançant el formulari de sol·licitud d’inscripció emplenat per l’estudiant i pel/per la professor/a que accepta la direcció del treball.
 • Data límit de lliurament del treball al/a la director/a corresponent perquè pugui fer-ne la darrera revisió: 17 de juliol de 2020. Es farà servir aquest model de coberta.
 • Data límit de lliurament a la Secretaria del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos de la versió definitiva, ja revisada pel/per la tutor/a (tres exemplars signats pel/per la tutor/a o tutors/res, més l’autorització i una còpia en format pdf que cal enviar a identitats@ub.edu): 4 de setembre de 2020 a les 11.30h. El director/a lliurarà a la coordinació del màster aquest informe sobre el treball. S’aconsella als/a les estudiants utilizar els ítems inclosos a l’informe com a guia a l'hora de preparar la versió definitiva del seu TFM.
 • Defensa pública dels TFM: 18 de setembre de 2020

La defensa dels treballs és un acte públic en el qual el/la candidat/a presenta oralment un resum del seu treball, de la metodologia emprada i dels resultats davant una Comissió composada per tres membres.

El/la candidat/a disposa de 15 minuts i s’espera que demostri la seva solvència investigadora i faci referència, a més, als possibles desenvolupaments de la seva recerca en un futur doctorat.

Després de les intervencions dels membres de la Comissió, el/la candidat/a respon a les observacions que li hagin formulat.

Cada defensa pública té, en total, un durada màxima de 45 minuts aproximadament.

Comparteix-ho: