Premi extraordinari de màster

D’acord amb la Normativa per a l’atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i per Consell de Govern de 19 de juliol de 2011, la Facultat de Filologia i Comunicació obre anualment, entre finals de novembre i principis de desembre de cada any, la convocatòria per a l’obtenció del premi extraordinari de màster.

Es poden presentar tots els alumnes que hagin finalitzat estudis en un dels ensenyaments de màster impartits i gestionats per la Facultat de Filologia i Comunicació durant el curs propi de la convocatòria i que reuneixin, a més, els següents requisits:

  • Haver tramitat i abonat el títol de màster corresponent.
  • Haver obtingut, en finalitzar els estudis, una nota mitjana igual o superior a 9,0.

 

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne (el treball de màster té caràcter d’assignatura a aquests efectes. No es tenen en compte els treballs o estudis addicionals que hagi dut a terme l’alumne ni els crèdits transferits. La junta de centre corresponent ( la Comissió de Màsters Oficials i Postgraus Propis, delegada de  la Junta de Facultat de Filologia i Comunicació) estableix els criteris objectius per atorgar els premis i nomena una comissió per valorar els expedients composta per tres membres, els quals han de ser professors de la Universitat de Barcelona que pertanyin als departaments vinculats a l’ensenyament i al grau de doctor, llevat dels ensenyaments impartits exclusivament per .titulars d’escoles universitàries.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament de màster  i convocatòria és d’un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

La convocatòria de premis extraordinaris de màster corresponent roman oberta entre finals de novembre i finals de desembre de cada any.

L’aprovació definitiva dels premis correspon al Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a partir de les propostes de cada centre.

Resolta la convocatòria i un cop rebuda la resolució final, la Secretaria comunica la concessió del premi als estudiants que l’han rebut, que podran sol·licitar un duplicat del títol en el que consti el premi extraordinari.

Comparteix-ho: