Tesis doctorals en cotutela

La cotutela d’una tesi doctoral té per objecte la col·laboració científica entre equips de recerca de la Universitat de Barcelona amb d’altres adscrits a una universitat estrangera. En finalitzar els estudis i defensar la tesi elaborada en aquest règim, el doctorand obtindrà el títol de doctor per les dues universitat col·laboradores, d’acord amb el conveni específic subscrit prèviament per ambdues institucions i la normativa aplicable.

La cotutela de tesis es desenvolupa en el marc d’un conveni específic entre les dues universitats interessades, implica una regulació concreta per a cada doctorand i es regeix per la normativa de doctorat i per les normes i legislació de la Universitat de Barcelona, aplicables en matèria de doctorat.

L’estudiant haurà d’obtenir l’accés i l’admissió habituals per poder incorporar-se a un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona, mitjançant la seva matriculació al programa triat.

Durant el primer curs dels estudis a la UB, l’estudiant haurà d’assolir l’aprovació del seu pla de recerca per part de la Comissió Acadèmica del Programa.

Matriculat del segon curs dels estudis, l’estudiant podrà iniciar el tràmit de sol·licitud d’autorització de tesis en cotutela.

El termini màxim per sol·licitar l’autorització serà, en tots els casos, abans de finalitzar el segon any dels estudis, en els casos de dedicació a temps complet,  i abans de finalitzar el quart any dels estudis, en els casos de règim de dedicació a temps parcial.

El formulari de sol·licitud, emplenat i signat per la persona interessada i els responsables acadèmics de la petició, s’acompanyarà de l’esborrany de conveni que hagi elaborat la universitat estrangera amb la que es projecta la col·laboració.

Característiques que haurà de complir el conveni de cotutela amb la UB:

 • Ha de respectar la normativa vigent , tant de la UB com de l’altre universitat signatària, en relació a l’elaboració i defensa de la tesi.
 • S’ha de redactar com a mínim en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona i al menys ha de contenir:

a. Els codirectors de la tesi i tutors.
b. Els períodes que el doctorand ha de fer la recerca en cadascuna de les universitats i les activitats a desenvolupar.
c. El temps de dedicació a la tesi (temps complet o parcial).
d. La institució on tindrà lloc la defensa de la tesi.
e. El compromís de les dues institucions de lliurar el títol de doctor, sobre la base de una única defensa.
f. Llengua de redacció de la tesi.
g. Llengua de la defensa de la tesi.
h. Data màxima de defensa de la tesi, d’acord amb el règim de permanència en els estudis de doctorat, tenint en compte les pròrrogues.

Podeu accedir als models de conveni preparats per al Universitat de Barcelona:

Conveni entre la Universitat de Barcelona i un altra Universitat
Convenio entre la Universidad de Barcelona y otra Universidad
Specific agreement between the University of Barcelona and other University

Aquesta documentació haurà de lliurar-se a la Comissió Acadèmica del Programa, a través de la Secretaria de la Facultat de Filologia i Comunicació.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat resoldrà la sol·licitud de cotutela, avalarà la proposta de conveni corresponent, i comunicarà per escrit la seva resolució a la Secretaria de la Facultat.

En cas de resolució favorable, La Secretaria tramitarà la proposta de conveni aprovada a l’Oficina de Convenis de la UB, que gestionarà la signatura del conveni per part d’ambdues institucions i trametrà una còpia del document signat a totes les parts interessades.

Per obtenir informació més detallada, podeu consultar el Títol VIII de la Normativa de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

Tots els doctorands/es que duguin a terme una tesi doctoral en règim de cotutela han de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d’acord amb el procediment establert.

El doctorand haurà de presentar anualment el seguiment dels progrés de la seva tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, d’acord en el que s’estableix a l’article

34 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB, fins i tot, el curs d’estada fora de la UB.

Els doctorands han d’elaborar la tesi doctoral sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi de cada una de les universitats que han subscrit el conveni de cotutela.

El temps d’elaboració de la tesi no pot ser superior al que defineix la universitat en la qual s’ha de presentar el treball i s’ha de distribuir necessàriament entre les 2 universitats, d’acord amb el que s’estableixi en el conveni. En tot cas, el temps d’estada a la Universitat de Barcelona no pot ser inferior a 6 mesos, període que pot ser fraccionat.

Durant el període d’elaboració de la tesi, els doctorands han de matricular-se en la Universitat de Barcelona i abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als serveis extraacadèmics sol·licitats. Pel que fa al concepte de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi, s’abonarà coincidint amb el curs acadèmic d’estada a la Universitat de Barcelona.

La tesi ha de ser objecte de defensa única en una de les universitats, i es pagaran les taxes corresponents a la lectura de tesi d’acord amb el que s’estableixi a la universitat en què es defensa la tesi.

Per defensar la tesi a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits de sol·licitud d’autorització de dipòsit, defensa i sol·licitud del títol de doctor/a d’acord amb la normativa reguladora del doctorat.

Per defensar la tesi a la universitat estrangera els tràmits per a la defensa s’han de fer d’acord amb la legislació vigent d’aquell país, no obstant això, per poder sol·licitar el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el doctorand ha de complir els requisits següents:

 1.  Haver abonat les matrícules corresponents als cursos acadèmics d’acord amb el que s’estableix a l’article 62.4 de la Normativa.
 2. Un suport digital que contingui:
  • Un exemplar digital de la tesi doctoral
  • Resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar.
  • Extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.).
 3. Certificat oficial de l’acta de lectura en el qual constin, com a mínim, la data de lectura, els membres del tribunal amb la seva filiació i la qualificació obtinguda. En el cas en què el certificat no s’hagi expedit ni en castellà, ni en català ni en anglès, s’ha de presentar acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català corresponent.
 4. Fitxa de dades TESEO per completar la base de dades TESEO de tesis doctorals del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (veure codis UNESCO)
 5. Document d’autorització de la publicació  al repositori de la UB i al repositori de tesis TDX, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat.
  L’arxiu electrònic obert en un repositori institucional és obligatori des de l’11 de febrer de 2012, en aplicació de l'article 14 del . Per això, totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona a partir d’aquesta data s'arxiven al repositori institucional, Dipòsit Digital de la UB - Tesis doctorals, i al repositori cooperatiu de tesis TDX.
 6. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat.

El títol de doctor que s’obtingui a la Universitat de Barcelona inclourà, en el seu anvers, la diligència “Tesis en règim de cotutela amb la Universitat....”

Comparteix-ho: