Aprovació, dipòsit i tràmits previs a la defensa de la tesi doctoral

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual

La sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral, de conformitat amb el model normalitzat, s'ha de presentar pel sistema d'Instància Genèrica, i s'ha d'acompanyar dels documents següents:
 

 1. Informes del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l'autorització del dipòsit.
   
 2. Una còpia de la tesi signada pel/per la doctorand/a (enviada per e-mail a fil-doctorat@ub.edu, per evitar problemes de pes al sistema d’Instància genèrica UB, que haurà de ser la via de tramesa de la sol·licitud i de la resta de la documentació).

  Un exemplar de la mateixa tesi enviada per via electrònica, enquadernat amb tapa dura, i signat a la primera pàgina, que haurà de ser lliurada a la SED de manera presencial, mitjançant cita prèvia, concertada prèviament a través de fil-doctorat@ub.edu.

  Format que ha de tenir la tesi lliurada:

  En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: la imatge corporativa de la UB, denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor. Les tesis han d'incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les comissions acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta normativa.

  Aquesta tesi, un cop aprovada per a la seva defensa, no admetrà cap tipus de modificació ni afegit.
   
 3. Currículum del doctorand
   
 4. Resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar.
   
 5. Extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.)
   
 6. Fitxa de dades TESEO per a completar la base de dades TESEO de tesis doctorals del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (veure codis UNESCO).
   
 7. Document d'autorització de la publicació al repositori de la UB i al repositori de tesis TDX, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat.
  L'arxiu electrònic obert en un repositori institucional és obligatori des de l'11 de febrer de 2012, en aplicació de l'article 14 del Reial decret 99/2011. Per això, totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona a partir d'aquesta data s'arxiven al repositori institucional, Dipòsit Digital de la UB - Tesis doctorals, i al repositori cooperatiu de tesis TDX.

 8. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat.
   
 9. Els documents complementaris que s'estableixin, corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor europeu i cotutela.
   
 10. Declaració signada pel doctorand, sobre compliment de codis ètics i bones pràctiques.
   
 11. Declaració signada per la direcció de la tesi, sobre compliment de codis ètics i bones pràctiques.
   
 12. Altres documents que hagi pogut establir la Comissió Acadèmica del Programa específic.

   
Termini per resoldre la sol·licitud

Un màxim de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General.

 

Termini de dipòsit

Set dies hàbils a comptar de l'endemà de la comunicació del dipòsit al web.
Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut de a la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi de l'Escola de Doctorat.

Publicació electrònica de la tesi doctoral

Un cop defensada la tesi doctoral, es procedirà a realitzar els tràmits per al seu arxiu electrònic, tant al repositori institucional UB, com a la base de dades TDX, que recull en format electrònic les tesis llegides a l'àmbit universitari dels Països Catalans.

També es publicarà el treball defensat a la base de dades Teseo, del Ministeri d'Educació i Cultura.

 

Per finalitzar tot el procés, caldrà que el doctorand tramiti l’expedició del seu títol de doctor a la Secretaria de la Facultat.

Comparteix-ho: