Nous estudiants: admissio i accés

Per poder-se matricular en un programa de doctorat de la Facultat de Filologia i Comunicació s'han d'obtenir abans l'admissió i l'accés, a través de l'aplicació informàtica corresponent.

L'admissió al programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica de cada programa. Cal que contactis amb el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, o de la línia, si es tracta del programa Estudis lingúístics, literaris i culturals, en el qual estàs interessat.

Un cop hagis intercanviat informació bàsica amb la coordinació de programa o línia, hauràs de formalitzar, a través de l'aplicació informàtica implementada al web de la Facultat amb aquesta finalitat, la sol·licitud d'admissió.

A través de l'aplicació, sol·licitaràs l'admissió, aportaràs la documentació acreditativa dels requisits acadèmics que el programa requereixi i, si escau, obtindràs la resolució d'admissió.

L'admissió acadèmica es regirà pels requisits i mèrits que cada programa tingui acordats i, en tot cas, pel nombre de places que s'hi ofereixin.

Un cop obtinguda l'admissió al programa, hauràs de continuar el procediment i formalitzar la sol·licitud d'accés. L'accés l'aprova el degà de la Facultat, i per a poder-lo obtenir caldrà que acreditis documentalment que el nivell d'estudis previs que tens assolit és el suficient per poder accedir a estudis de doctorat espanyols. L'obtenció de l'accés condicionarà en tots els casos l'obtenció de l'admissió i l'autorització a formalitzar la matrícula.

L'accés als estudis de doctorat és vàlid per a qualsevol dels programes de doctorat que ofereix la Facultat de Filologia. L'admissió acadèmica només permet la matriculació en el programa que la ha autoritzat.

Per accedir a un programa de doctorat de la UB cal tenir un títol oficial de grau, o equivalent, i un de màster universitari i tenir superats un mínim de 300 crèdits ECTS en el seu conjunt. No obstant això, existeixen diferents vies d'accés segons s'hagin cursat els estudis previs a l'Estat Espanyol o a l'estranger.

Els doctorands que vau iniciar i us vau matricular en un programa de doctorat de la UB actualment extingit i que voleu continuar estudis en l'edició vigent del mateix programa, no heu de sol·licitar l'accés. Només haureu de sol·licitar l'admissió en el nou programa, sempre sota els criteris d'admissió actuals.

Altres vies d'accés amb estudis espanyols són:

  • Amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 de MECES. Documentació
  • Amb Suficiència Investigadora. Documentació
  • Amb un títol de doctor obtingut segons regulacions anteriors.

 

Per consultar les dates en les quals pots sol·licitar l'accés i matricular-te clika aquí.

  1. Tenir un títol oficial estranger equivalent a graduat i un altre equivalent a màster , sense necessitat d'homologar-los, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita a un nivell de formació equivalent al del títol espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés als estudis de doctorat . Obtenir-hi l'accés als estudis de doctorat no implica l'homologació del títol previ que tingui l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l'accés a ensenyaments de doctorat.
  2. Tenir un títol oficial espanyol (grau o màster) i un títol oficial estranger (grau o màster) : encara que es tingui un màster espanyol i, per tant, ja s'hi hagi comprovat la documentació estrangera corresponent al grau, cal presentar de nou la documentació del títol estranger (llevat que la titulació espanyola s'hagi obtingut a la mateixa facultat). Igualment si es disposa d'un grau espanyol i d'un títol de màster estranger. 

Documentació i taxa d'estudi d'equivalència d'estudis estrangers

Com és habitual en aquests casos, tots els documents han d'estar traduïts oficialment (si estan en llengua diferent del català, castellà o anglès) i legalitzats. Per a informació sobre els requisits dels documents estrangers, vegeu aquí. La sol·licitud d'estudi d'equivalència d'estudis estrangers per l'accés a programes de doctorat implica el pagament d'una taxa (consulteu l'import a Altres taxes).

 

Comparteix-ho: