Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster d'Enginyeria Biomèdica és oferir una formació professional de postgrau universitari en diferents àmbits:

 • En relació amb els productes i serveis sociosanitaris, en els aspectes del disseny, la fabricació, l'avaluació, la comercialització, la instal.lació i el manteniment, així com la utilització d'equipament mèdic.

 • En relació amb la preparació per fer recerca en un determinat camp de l'enginyeria biomèdica.


L'enginyeria biomèdica ha de donar resposta als problemes d'enginyeria que es plantegen en els àmbits de la biologia i la medicina. Per aquest motiu, aquests estudis inclouen una formació tecnicocientífica i una altra de practicotecnològica, a més d'una formació adequada en les disciplines bàsiques de la medicina.

Competències

Competències bàsiques

 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.

 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.

 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.Competències generals
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics en el camp de l'enginyeria biomèdica en català, castellà o anglès.
 • Comprendre, preveure i assumir la responsabilitat social, ètica i professional derivada d'aplicar coneixements i emetre judicis.Competències específiques
 • Gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programes informàtics propis i específics de l'enginyeria biomèdica.
 • Conèixer, entendre i utilitzar els principis de sensors, condicionadors i sistemes d'adquisició de senyals, de monitoratge, de diagnòstic i de teràpia.
 • Comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes, la nanobioenginyeria, la biomecànica i els biomaterials.
 • Comprovar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l'enginyeria biomèdica.
 • Analitzar i interpretar els senyals i les imatges de l'àmbit de la biomedicina.
 • Conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes d'informació i comunicació en l'àmbit sanitari.
 • Identificar les necessitats en l'organització de serveis d'enginyeria clínica i seguretat hospitalària en els centres sanitaris.
 • Analitzar el mercat de l'enginyeria biomèdica.
 • Avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l'enginyeria biomèdica.
 • Identificar les indústries de tecnologia i serveis sanitaris, centres assistencials i procediments necessaris per fer projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • Identificar, formular i resoldre problemes complexos d'enginyeria biomèdica.
 • Innovar i investigar en el desenvolupament de noves línies, productes, processos, projectes, etc. en l'àmbit industrial i de l'enginyeria biomèdica.
 • Modelitzar matemàticament els sistemes i processos complexos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Comparteix-ho: