Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Treball final de màster

Introducció

El Treball Final de Màster, TFM, implica per a cada estudiant una dedicació d'entre 250 i 300 hores (Incloent la redacció de la Memòria de el Projecte).

Per a la defensa el Treball Final de Màster és necessari que l'alumne tingui tots els crèdits d'assignatures obligatòries i optatives aprovats, havent completat un currículum de 50 crèdits (80 amb Complements Formatius).

Cada Treball Final de Màster tindrà un director com a responsable, que assessorarà i dirigirà a l'alumne en la globalitat de el Projecte. Caldrà l'autorització de el director per poder presentar la memòria de l'TFM a una Comissió avaluadora. En cas que el Director del projecte no formi part d'un dels departaments que imparteixen classe en el Màster, l'alumne haurà de buscar un tutor que sí que ho sigui (es poden fer propostes des de la Coordinació de l'assignatura TFM).

Pel que fa a la redacció de la Memòria, la UB ha generat una sèrie de criteris i models per a l'elaboració de treballs acadèmics, que s'adhereixen a la normativa interna que podreu consultar en els següents documents:

El procediment és estrictament en línia

Un cop matriculats a l'TFM (10 ECTS), els estudiants han de realitzar tres accions: el Registre, el Dipòsit i la Defensa.

En tot aquest procés, només s'acceptaran documents signats amb certificat digital vàlid. La documentació lliurada de manera incorrecta fora de termini suposarà la pèrdua de la convocatòria.

A continuació podeu consultar el calendari de convocatòries d'aquest curs:

 

Calendari TFM - 2021/22

 

A cada curs acadèmic s'estableixen dos períodes de matrícula. La matriculació dóna dret a dues presentacions i defenses durant el curs en què s'ha formalitzat.

El Registre, que és únicament en línia via campus virtual, es pot realitzar des del moment d'iniciar el TFM fins a la data límit establerta en el calendari de convocatòries.

En el cas que el director de l'TFM sigui professor adscrit a un un departament que imparteixi classes en el Màster el registre a lliurar és el Registre TFM Ordinari.  

Si el director del projecte no pertany a un departament que imparteixi classes, l'alumne haurà de buscar un tutor que sí que ho faci (el coordinador de l'assignatura TFM podrà fer propostes), el document a lliurar és el Registre TFM Extern.  

En lliurar el document no cal que estigui signat pels coordinadors UB / UPC.
 

En tot cas el registre serà electrònic mitjançant una tasca en campus virtual específica.

 

 

A cada curs acadèmic s'estableixen els períodes de dipòsit la Memòria. El dipòsit tindrà lloc en línia mitjançant el campus virtual de la memòria en format PDF.

Cal presentar 3 documents separats:

  1. Una còpia en format digital (haurà pujar-se al Campus Virtual que funciona com a registre dins el termini establert)

 

La Memòria ha d'incloure:

 

  • El registre (ordinari o extern) complet col·locat just després de la portada. La portada de la Memòria i Annexos podrà configurar-se en l'idioma i format que l'alumne triï, però ha de seguir el model següent:

Model Portada TFM

 

  1. El formulari signat digitalment Autorització del Director/a  en presentar el projecte, signat per la directora o el director del projecte, i pel tutor en cas que el director sigui extern al màster.

 

  1. El formulari de Sol·licitud de Lectura per poder defensar el TFM públicament (obligatori) i els formulari de permís per allotjar la Memòria del TFM al Dipòsit Digital UB.

Només s'acceptaran documents signats amb certificat digital vàlid.

El Projecte serà presencialment defensat públicament per l'alumne davant d'una Comissió Avaluadora, que el qualificarà segons les pautes següents: Taula Avaluació TFM  

Les Comissions Avaluadores seran proposades i nominades per la coordinació de l'assignatura TFM conjuntament amb la Coordinació del Màster.

El secretari del tribunal convocarà la Comissió Avaluadora i donarà a conèixer a l'alumne i a la coordinació del Màster els detalls del lloc, dia i hora de la defensa pública, amb una antelació mínima de 72 hores.

En el cas que l'alumne no realitzi la defensa pública del seu projecte dins del termini establert podrà renovar la matrícula, conservant el mateix projecte i director.

El temps màxim estipulat per la lectura és de 50 minuts: 20 min d'exposició + 30 min com a màxim de preguntes

Es farà presencialment a Secretaria de Física, una vegada l’alumne tingui totes les assignatures de l’expedient de MónUB confirmades (en color verd).

Caldrà demanar cita prèvia i, una vegada allà, presentar-hi una fotocòpia del DNI.

Comparteix-ho: