Universitat de Barcelona

Màster en Enginyeria Biomèdica

Sistema d'avaluació

Segons la “Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges” de la UB, l'avaluació és continuada, com a norma general, i inclou diverses proves.

Es pot renunciar a l'avaluació continuada i acollir-se a l'avaluació única, sempre que aquesta es sol·liciti dins dels terminis i procediments establerts. En cas que el pla docent ho prevegi i expliciti, pot exigir com a requisit per a l'avaluació única l'assistència a determinades activitats presencials.

Només hi ha una convocatòria d'avaluació per assignatura. No obstant això, després de la publicació de les qualificacions finals s'obre un període de reavaluació per a aquells que no hagin aprovat l'avaluació continuada o única.

El sistema d'avaluació inclou treballs escrits, proves escrites, proves orals, simulacions i instruments basats en l'observació (llistats de control, escales d'estimació). El sistema específic d'avaluació de cada assignatura es pot trobar al seu pla docent.

El procediment per a la possible revisió de la qualificació d'una assignatura o per a la reclamació contra la mateixa es pot consultar aquí.

A continuació adjuntem la regulació específica del Màster, acordada per la Comissió Mixta de Coordinació:

Avaluació única (AU) 

Els estudiants han de notificar al professor que volen avaluació única en les dues primeres setmanes de l'assignatura. Passat aquest termini ja no poden demanar-ho, i per tant, és Avaluació Continuada (AC). 

Assignatures amb tasques d'ordinador i/o sessions de laboratori: 
Les tasques d'ordinador i laboratori són obligatòries. L’assistència als laboratoris és obligatòria. Que la avaluació sigui única no comporta que el Màster deixi de ser presencial. En ser AU, no s'avaluen els informes que es demanin a aquests estudiants en relació a aquestes tasques, tot i que la seva entrega pot ser obligatòria. Per defecte aquests estudiants no fan exàmens parcials.


Assignatures amb treballs finals de l’assignatura: 
Aquest aspecte pot ser definit pel professor a voluntat.

L'avaluació en forma de prova de síntesi es realitzarà el mateix dia que els estudiants d'AC. Els estudiants de AU faran un examen de sintesi, sobre teoria, pràctiques i si fos el cas sobre el seu treball final de l’assignatura, o els aspectes que el professor que consideri necessaris.  Aquests exàmens seran el mateix dia. 


Re-avaluació (RA) 

Només hi tenen dret els suspensos i no presentats, en cap cas millora de nota.

Els alumnes que s'examinen per AC poden fer RA només de la part suspesa: teoria/lab/treball final/ETC


Els NO presentats, siguin AC o AU, han de presentar documentació que acrediti el per què no s'han presentat. Si no ho fan, no es podran presentar a la reavaluació. Per defecte s'aplicarà en cada cas particular la normativa definida en el pla docent generat pel professor coordinador de l'assignatura, en conjunt amb la normativa UB.

Comparteix-ho: