Renúncia a la qualificació obtinguda

Una vegada s’ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d’una nova avaluació llevat que l’estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un aprovat o una nota equivalent o superior. Aquesta renúncia es fa per escrit i s’adreça al professor o professora corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dona lloc a la qualificació de no presentat.

(NORMATIVA REGULADORA DE L’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES, article 11.5.)

Sol·licitud de renúncia
Comparteix-ho: