Reconeixement d’estudis previs, reconeixement acadèmic i transferència de crèdits

El reconeixement de crèdits és l’acceptació, per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l’experiència professional, que es computen a l’expedient d’altres ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte d’obtenir un títol oficial.
Seran susceptibles de reconeixement:

 • Els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials
 • L’experiència laboral i professional
 • Sis crèdits computables com a optatius en el grau per la participació en activitats institucionals universitàries:
  • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.
  • Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
  • Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels consells de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern, dels consells directius dels col∙legis majors, del Consell de l’Alumnat i de les seves comissions permanent i delegades. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.
  • Activitats institucionals organitzades pel centre mateix (propi o adscrit). 

 

El nombre de crèdits de reconeixement acadèmic a matricular és de 6 crèdits (es podran acumular reconeixements acadèmics, però no es podran matricular menys de 6 crèdits)

 

 

La transferència de crèdits consisteix a incloure en tots els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per l’estudiant, els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat a la Universitat de Barcelona o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a obtenir un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

Únicament seran transferits crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament per l’estudiant, en el cas que l’estudiant hagi sol∙licitat un reconeixement o si sol∙licita la transferència de crèdits expressament.

Comparteix-ho: