Títols

Procediment de la sol·licitud del títol

 • En cas d’estudis de grau i màster, tot el tràmit es fa online des de MonUB > Menú personal.
 • Per estudis de llicenciatura i doctorat, el formulari es facilita a la secretaria.
   
 1. A més de la sol·licitud caldrà presentar original i fotocòpia llegible del DNI vigent (passaport per als estrangers) i si escau, certificat del Registre Civil
 2. Si es necesari, en el cas de les llicenciatures, caldrà emplenar l'imprés de regularització d'expedient.
 3. El pagament de les taxes es fa directament a la Secretaria amb targeta de crèdit, o a les entitats bancaries col·laboradores.

Duplicat

 • Per pèrdua del títol original

  És un requisit previ publicar en el BOE un anunci fent-hi constar la pèrdua (les despeses de la publicació són a càrrec de la persona interessada) si, després d'aquest tràmit, el títol no s'ha trobat, es procedirà a l'expedició del duplicat.

  Per iniciar aquest tràmit la persona interessada ha de presentar una sol·licitud a la SED i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI. La SED comprovarà que el títol ha estat expedit i lliurat i llavors iniciarà el tràmit de publicació en el BOE.
  Quan s'hagi generat el document de pagament de la taxa de publicació, s'avisarà a la persona interessada per que pagui aquesta taxa. Un cop rebut el comprovant d'aquest pagament es validarà la publicació.

  Si passats 30 dies des de la publicació en el BOE de l'anunci de pèrdua, no s'ha trobat el títol, la SED avisarà a la persona interessada per que formalitzi el tràmit d'expedició del duplicat del títol i faci efectiva la taxa d'expedició del duplicat.
   
 • Per destrucció, robatori o deteriorament del títol original

  En el cas de destrucció o robatori del títol oficial, el tràmit de la publicació en el BOE és substituït per la presentació d'un informe de l'organisme competent on consti la circumstància que va motivar la destrucció (per exemple, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge, cal aportar un informe dels bombers). La resta del tràmit es manté igual.

  En el cas de deteriorament del títol oficial, s'ha de presentar una sol·licitud d'expedició, a la qual s'ha d'adjuntar el títol deteriorat i una fotocòpia del DNI, s'ha de fer efectiu l'import corresponent.

 • Per fer-hi constar la concessió de premi extraordinari