La Política de qualitat de la UB

La Universitat de Barcelona dirigeix els seus esforços cap a la plena consecució de la satisfacció de les necessitats i expectatives de la comunitat universitària i societat en general.

La qualitat i la millora continuada en les nostres accions i l’accés a la informació pública són valors essencials per garantir la credibilitat i la confiança de la comunitat universitària, l'Administració, i la societat en general vers a la nostra universitat.

La política de la qualitat de la UB (aprovada pel Consell de Govern el 5 de desembre del 2019) es concreta en:

  • La missió, la visió i els valors de la Universitat, recollits en l’Estatut de la UB.
  • Els principis establerts en el Codi ètic d’integritat i bones practiques de la UB, que guien el comportament de les persones que treballen o que actuen en nom de l'entitat.
  • El compliment dels principis i les obligacions de transparència mitjançant el Portal de la Transparència de la UB.
  • El desplegament i revisió de forma periòdica de sistemes de gestió de la qualitat en els àmbits de la docència, la recerca i els serveis.
  • L'avaluació i certificacions externes d'acord amb els estàndards europeus i internacionals de la qualitat en els àmbits de la docència, la recerca i els serveis.
  • La gestió dels recursos humans disponibles i proporcionar-los la formació continua adequada segons les seves respectives activitats.

 

Política de la Qualitat de la Universitat de Barcelona

 

Actualment la Universitat de Barcelona ha iniciat un procés de reflexió estratègica amb un horitzó a llarg termini amb l’objectiu de definir una visió ambiciosa de quina és la Universitat que volem per a l’any 2030.

Des de finals del curs 2018-2019 s’està treballat en l’elaboració d’un Pla estratègic de la Universitat. L’elaboració i aprovació del Pla estratègic s’ha concebut com un procés altament participatiu, per tal de comptar amb una implicació forta dels diferents actors que configuren la comunitat de la UB i així facilitar que el resultat obtingut sigui àmpliament compartit.

A principis del curs 2019-2020, es va aprovar per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, la Política de la Qualitat i la Innovació Academicodocent de la Universitat de Barcelona impulsada des dels tres vicerectorats de l’Àrea Acadèmica, el d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, d'Estudiants i Política Lingüística i el de Docència.