L'avaluació dels centres

Té com a objectiu reduir el procés avaluador mitjançant la focalització en el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) del centre i en alguns dels títols que organitza cada centre.

D'acord amb el Reial decret 420/2015, un cop els centres universitaris hagin acreditat, com a mínim, el 50% dels seus títols i hagin obtingut la certificació del seu SAIQU podran sol·licitar l’acreditació institucional que serà vàlida per un període de 5 anys. A partir d’aquest moment automàticament tots els seus estudis queden acreditats en aquella data, i per un període de 5 anys.

La renovació d’aquesta acreditació institucional ja no es farà sobre la basa de cada un dels seus títols sinó que es farà des d’una visió institucional avaluant l’adequació de l’assegurament de la qualitat de les titulacions que imparteix i els seus resultats.

El Reial decret es concreta en una Resolució del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports sobre el procediment per a l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades.

Per més informació aneu a la pàgina d’AQU Catalunya

Efectes de l’acreditació institucional de centres universitaris

En cas de resolució favorable d’acreditació institucional, totes les titulacions oficials de grau i de màster universitari del centre incorporaran com a data de renovació d’acreditació en el RUCT, la mateixa data d’acreditació institucional:

  • sincronització del calendari d’acreditació de les titulacions i del calendari d’acreditació institucional del centre
  • l’acreditació institucional del centre comportarà l’acreditació automàtica de les titulacions del centre

 

En cas de resolució desestimatòria d’acreditació institucional, caldrà sol·licitar la renovació de l’acreditació a totes les titulacions oficials de grau i de màster universitari del centre d’acord amb l’article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en un termini no superior a un any des de la data de la resolució.