Avaluació interna

Tots els sistemes de gestió de la qualitat han d’estar sotmesos a un seguiment intern que asseguri que s’implanten i es mantenen de manera eficaç.

En els cas dels grups de recerca que tenen implantada la ISO 9001 o la ISO 17025, aquest seguiment es duu a terme mitjançant les auditories internes. Cada laboratori estableix un calendari d’auditories internes que asseguri la revisió de tots els aspectes del sistema de gestió de la qualitat com a mínim un cop l’any.

D’acord amb la norma ISO 19011, una auditoria és un procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar si es compleixen els criteris que aquesta implica.

Les auditories internes sempre les ha de portar a terme personal qualificat adequadament, amb coneixement dels processos a auditar i que sigui independent de les activitats que avalua.

Els grups de recerca que treballen sotmesos al compliment dels principis de les BPL han de disposar d’un programa de garantia de qualitat que asseguri al director del laboratori que tots els estudis les compleixen. Aquest programa es basa en les activitats següents: verificació dels protocols, inspeccions de les fases crítiques dels estudis, auditories dels informes finals i inspeccions de les instal·lacions. Les activitats del programa de garantia de qualitat les ha de portar a terme personal familiaritzat amb els estudis i completament independent de les activitats que es duen a terme al grup de recerca.

El personal de la Unitat de Qualitat de l’àmbit de la Recerca porta a terme les auditories internes i les activitats del programa de garantia de qualitat dels grups de recerca i estructures de suport a la recerca de la UB i el grup UB.

 • Què oferim?

  La UQR disposa de personal qualificat per fer auditories internes segons les normes ISO 9001 i ISO 17025, seguint els criteris que fixa la norma 19011 en base a la formació, experiència, expertesa i habilitats de l’auditor. Així mateix, el personal de la UQR pot portar a terme totes les activitats del programa de garantia de qualitat dels laboratoris que treballen segons els principis de les BPL.

 • Com ho fem?

  El laboratori sol·licita la realització de l’auditoria interna segons la norma de qualitat triada. La cap de la UQR fa la designació de l’auditor responsable de portar-la a terme. L’auditoria es desenvolupa segons el procediment establert pel laboratori, si bé la UQR disposa de qüestionaris d’auditoria específics per a cada norma de qualitat. L’auditor designat es el responsable d’enviar el pla d’auditoria, realitzar l’avaluació al laboratori corresponent entrevistant el personal i revisant els registres, així com redactar l’informe d’auditoria i fer-lo arribar al laboratori juntament amb el qüestionari.

 • Com fem el programa de garantia de qualitat en BPLs?

  En el cas dels laboratoris que treballin segons els principis de les BPL, abans de l’inici d’un nou estudi, el director d’estudi ha d’informar al personal de la UQR per tal que pugui planificar totes les activitats a portar a terme: verificació del protocol, realització de les inspeccions durant el desenvolupament de l’estudi i auditoria de les dades primàries i l’informe final. Així mateix, un com a mínim un cop l’any la UQR farà una inspecció de les instal·lacions.

 • Cost?

  Consulteu les tarifes aprovades pel Consell de Govern.

  La realització del programa de garantia de qualitat d’un estudi BPL es factura com a tarifa privada, ja que és en darrer terme el promotor de l’estudi qui s’ha de fer càrrec dels costos que es generen en ser el que requereix del compliment de les BPL.

Comparteix-ho: