Avaluacio externa

Aquells grups de recerca i estructures de suport a la recerca que vulguin un reconeixement formal del compliment del seu sistema de gestió de la qualitat han de sotmetre’s a un procés de certificació o acreditació, segons el model triat.

En el cas de la norma ISO 9001, el seu reconeixement formal és una certificació, atorgada per una entitat de certificació de sistemes de gestió de la qualitat que estigui acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

Actualment, disposen de la certificació ISO 9001 a la UB:

 

El reconeixement formal en el cas de la norma ISO 17025 es una acreditació, la qual és atorgada per ENAC.

Actualment, disposen de l’acreditació ISO 17025 a la UB:

 

Els laboratoris que vulguin treballar sota les Bones Pràctiques de Laboratori han d’estar inscrits en el programa de compliment corresponent, el qual és responsabilitat, a Catalunya, del Departament de Salut (Direcció General de Recursos Sanitaris).

Actualment, disposen de la certificació en BPL a la UB:

 

Altres certificacions de grups de recerca de la UB:

Certificació en Normes de Correcta Fabricació (NCF) concedida per la Agencia Española del Medicamento.

Actualment, disposen de la certificació en NCF a la UB:

 

Acreditació TECNIO otorgada per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya

Actualment, disposen de l’acreditació TECNIO a la UB:

  • Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA)
  • Centre d’Enginyeria de Microsistemes per a la Instrumentació i Comunicacions (CEMIC)
  • Centre de Projecció Tèrmica (CPT)
  • Centre de Producció i Validació de Teràpies Avançades (CREATIO)
  • Centre de Recerca en Tecnologia Cel·lular i Molecular (CELLTEC-UB)
  • Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX)
  • Data Science@UB
  • Isòtops Estables i Mineralogia (MAiMA)
  • Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM)

 

En tots els casos, per tal de poder obtenir aquesta certificació/acreditació cal sotmetre’s a una auditoria/inspecció, de la qual se’n deriva un informe amb les deficiències trobades. Aquest informe s’ha de respondre amb un pla d’accions correctives, el qual és avaluat per l’equip auditor/inspector i, en cas de considerar-se satisfactori, s’atorga la certificació/acreditació. Aquesta cal renovar-la periòdicament mitjançant noves auditories/inspeccions de seguiment, per tal de comprovar que es segueixen complint els requisits del sistema de gestió de la qualitat.

Comparteix-ho: