Properes defenses de Tesis

Aquesta informació es publica de conformitat amb l’establert en l’article 42.2 de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

 • Design, synthesis and study of coordination complexes with spin crossover or single-molecule magnet properties

  Autora:

  ROSA DIEGO CREIXENTI

  Programa de Nanociències

  Data i lloc de la defensa:

  21 de gener de 2022 a les 11:30 hores

  Plataforma telemàtica

  Tribunal:

  President, Dr. Valentin V. Novikov
  Secretària, Dra. Marta Estrader Bofarull
  Vocal, Dr. Pierre Dechambenoit

  Directors, Dr. Guillem Aromí i Dr. Jorge Garcia
  Tutor, Dr. Patrick Gámez

  El que vulgui assistir com a públic, ha de demanar permís, AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 24 HORES, a la presidenta de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Química, enviant un correu a vd.quimica.recerca@ub.edu.

Comparteix-ho: