Qualitat del Bosc de Ribera (QBR)

Per què la mesurem?

qbr
 Representació esquemàtica d'un riu amb la seva ribera

La vegetació propera al llit del riu és una part integral del seu ecosistema i, per tant, cal tenir-la en compte a l'hora de valorar l'estat ecològic d'aquest. Segons el gradient d'humitat i la intensitat i freqüència de les inundacions, podem distingir fins a tres parts a la zona al·luvial, amb diferents tipus de vegetació: el llit o llera, gairebé sempre amb aigua i amb vegetació submergida i emergent; la riba, que és la zona terrestre de contacte amb l’aigua, la que està sotmesa a les avingudes ordinàries (períodes de retorn de dos anys i mig), i la ribera, que és la zona contigua a la riba i que es veu afectada per les avingudes extraordinàries. Aquesta pot ser més o menys extensa i actua com a espai de transició entre les comunitats terrestres i les aquàtiques.

Sobre les riberes (i la riba) creix una vegetació característica, la vegetació de ribera, de gran biodiversitat i productivitat, a causa de l'elevada humitat, la riquesa en nutrients, l'oxigen dissolt i la presència de la capa freàtica. El bosc de ribera es presenta només en llocs poc pertorbats que han permès el creixement d'arbres i arbustos al llarg de molts anys.

Diem que la vegetació de ribera forma part de l'ecosistema fluvial perquè porta a terme diverses funcions molt importants que definiran el tipus de riu i la seva conservació:

  • L'erosió i la sedimentació que es donin a la zona al·luvial depenen tant de l'aigua d'escorriment i de l'aigua superficial que baixa pel riu, com de l'estructura del bosc de ribera, ja que les arrels estabilitzen el terreny dels marges del riu. Així, els dos elements s'influeixen mútuament per generar el traçat i la forma que tindrà el riu en un moment determinat.
  • La vegetació de ribera és una font de matèria orgànica en forma de fullaraca, branquillons, fruits, flors, etc. que va a parar a l'aigua del riu i que és font d'aliment per a una part de la fauna aquàtica. Diem que participa activament en l'intercanvi de matèria i energia de l'ecosistema.
  • Un bosc de ribera ben estructurat proporciona una gran quantitat d'hàbitats entre el riu i el bosc adjacent a la zona al·luvial. La biodiversitat que es presenta en aquest bosc de ribera sol ser molt superior a la que hi ha al seu voltant i dóna refugi a una gran quantitat de sers vius.
  • El bosc de ribera fa ombra al llit del riu, així mitiga les variacions tèrmiques diàries i anuals i frena el creixement desmesurat d'algues.
  • Finalment, també cal tenir en compte el gran valor paisatgístic que tenen les riberes amb un bosc ben desenvolupat.

Avui dia, com a conseqüència de la creixent activitat humana, la vegetació de ribera és present al llarg del curs del riu, però no pas de manera contínua. De vegades només en resten com a testimoni petites clapes de vegetació.

 

Com mesurem el grau de pertorbació del bosc de ribera

Per a cada punt de mostreig, s'ha determinat la qualitat dels sistemes riparis mitjançant l'índex QBR, desenvolupat per Munné et al. (1998a i 1998b), que s’aplica des de l’any 1998, i que fou àmpliament explicat al sisè volum d’aquesta col·lecció (Prat et al., 1999). El QBR fa una valoració ràpida de l'estat de conservació de riberes i atorga una puntuació d'entre 0 i 100 tenint en compte la coberta, l'estructura, la diversitat d'espècies vegetals i les possibles alteracions antròpiques existents.

El mesurem únicament a l'estiu, ja que és l'estació de l'any en què la majoria d'espècies estan plenament desenvolupades, cosa que en facilita la identificació. A més, les variacions estacionals són mínimes pel que fa a la qualitat del bosc de ribera, llevat que s'hagi produït alguna forta pertorbació, com ara una avinguda o qualsevol intervenció humana a la zona al·luvial.

A cada estació de mostreig s'analitza un centenar de metres de la zona al·luvial al llarg de la llera i a les dues bandes del riu. A cada localitat es recorren aquests 100 m i es van anotant les diferents espècies arbòries i arbustives, així com els helòfits de la riba.

 

Com la representem

La qualitat del bosc de ribera es representa als mapes de resultats en cinc rangs queque tenen la següent interpretació:

 Símbol

QBR

Interpretació

puntBlau

> 90

Qualitat molt bona
Bosc de ribera sense alteracions, estat natural

puntVerd 75-90 Qualitat bona
Bosc lleugerament pertorbat
puntGroc

55-70

Qualitat mediocre
Inici d’alteració important

puntTaronja 30-50 Mala qualitat
Alteració forta
puntVermell < 25

Qualitat pèssima
Degradació extrema