Clorurs i Sulfats

Per què els mesurem

El valor de la totalitat de sals que conté una aigua fluvial és la conductivitat de l'aigua, que és un dels paràmetres que es mesuren in situ a cada estació de mostreig. Però, per tenir-ne una visió més detallada, en l'analítica de l'aigua que s'encarrega als laboratoris es mesuren les concentracions dels diferents anions, com ara les dels clorurs i els sulfats, dos dels anions que més abunden a l'aigua.

Les concentracions de clorurs i de sulfats poden tenir un origen natural, segons la geologia de la conca drenada, o bé antròpic, tant si provenen d'abocaments directes com d'aportacions difuses. El terreny de què parlem, és a dir, el de les conques estudiades, no és en general especialment salí. Per això les quantitats elevades de sals, especialment clorurs, ens indiquen molt probablement alguna alteració provocada per la mà de l'home.

 

Com els mesurem

La determinació de la concentració de clorurs i de sulfats es realitza als laboratoris i es mostren en mg Cl- i mg SO42-

 

Com els representem

Els resultats de la concentració de clorurs i de sulfats de l'aigua no es representen als mapes però poden ser consultats a les taules de paràmetres fisicoquímics.