Nitrats

Per què els mesurem

El nitrat és un nutrient bàsic per al creixement dels productors primaris, algues i plantes aquàtiques (vegeu el cicle del nitrogen). Les concentracions de nitrats al medi depenen, sobretot, de la matèria orgànica que s'hi descompongui de manera natural, incloent-hi la que és autòctona del medi aquàtic (produïda en aquest), i també l'al·lòctona (que ve de fora, com ara fulles que es descomponen). Depenent del grau de productivitat d'un medi, s'hi desenvoluparan unes comunitats o unes altres, tant de productors primaris com de tots els seus consumidors: directes (els herbívors) i indirectes (els carnívors). Les concentracions de nitrats massa elevades poden provocar el creixement excessiu d'algunes espècies d'algues —l’eutrofització—. En aquest sentit, concentracions baixes de nitrats normalment estan associades a sistemes en un estat natural o proper a aquest, mentre que concentracions elevades seran més pròpies de sistemes pertorbats.

 

Com els mesurem

La determinació de la concentració de nitrats es realitza al laboratoris i els resultats es mostren en mg N-NO3/l.

 

Com els representem

Les concentracions de nitrats es representen als mapes de resultats en tres rangs que, a grans trets, poden indicar-nos el risc que hi ha que es produeixi eutrofització del medi:

 Símbol

 

Concentració de nitrats

(mg N-NO3-/l)

Interpretació

 

puntBlau

< 0.67

Aigües netes. Sense risc de produir eutrofització. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,67 - 10

Aigües amb risc de produir eutrofització.

puntVermell > 10

Aigües contaminades. Amb risc de produir forta eutrofització.