Afavorint un paper actiu i protagonista de l’alumnat en el procés d’aprenentatge de l’assignatura optativa Materials Inorgànics del Grau de Química

Aquesta proposta parteix d’una reflexió crítica sobre el model d'aprenentatge considerat al pla docent vigent de l’assignatura. En concret, no s’hi recullen competències transversals com ara la capacitat d’aprenentatge, o el treball en equip, ambdues crítiques per l’avenç professional futur de l’alumnat. Així mateix, els continguts de l’assignatura es treballen de forma independent i seqüencial, sense emfatitzar la seva interrelació i complementarietat. El projecte pretén provocar una transformació significativa i una actualització del model i el procés d’aprenentatge en el marc d’una assignatura optativa cursada durant l’últim any de grau. Tot i que l’objectiu a curt termini  és el de facilitar la millora dels coneixements de l’alumnat sobre la matèria, la finalitat última del projecte és la d’identificar i consolidar noves competències i eines d’aprenentatge que puguin ser d’utilitat a l’alumnat per fer front a futures demandes o necessitats formatives al llarg de la seva vida.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En base a tot el mencionat anteriorment, es defineixen dos objectius generals per a aquesta proposta:

  • OG.1. Millora dels coneixements de l’alumnat sobre la matèria, en base a l’estudi de la interrelació i complementarietat dels conceptes treballats en diferents blocs temàtics.
  • OG.2. Desenvolupament de dues competències transversals a l’assignatura: la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, i el treball en equip.

De forma més detallada, es defineixen també els següents objectius específics:

  • OE.1. Facilitar la resolució de problemes reals a partir dels coneixements adquirits durant el transcurs de l’assignatura.
  • OE.2. Transmetre la necessitat d’interrelació i complementarietat de conceptes per a la comprensió de la realitat.
  • OE.3. Auto-responsabilitzar a l’alumnat del seu propi procés d’aprenentatge.
  • OE.4. Fomentar la interacció grupal com a estratègia d’evolució en el procés d’aprenentatge i de resolució de problemes.
Codi del projecte: 
2022PID-UB/013
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Albert Figuerola Silvestre
Participants: 
Lourdes Mestres Vila
Xavier Vendrell Villafruela
Marta Estrader Bofarull
Ensenyament/s: 
Química
Assignatures implicades: 
Materials Inorgànics