Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El departament de Salut Pública (Facultat de Medicina) i el departament d’Electrònica (Facultat de Física) col·laborem des de fa 3 anys en la docència d’una assignatura del grau en Enginyeria Biomèdica anomenada Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica. És la única assignatura de l’ensenyament impartida de manera híbrida al 50% entre dos departaments, cadascun pertanyent a Facultats diferents (Medicina i Física). L’objectiu principal és transmetre a l’alumne coneixements multidisciplinaris, no contemplats en la resta d’assignatures, que estan relacionats amb la gestió hospitalària en el àmbit mèdic i d’enginyeria, així com mostrar el gran vincle entre les dos àrees de coneixement. Ens referirem al llarg dels apartats a diferents figures i taules adjuntades en un document annex. Així trobarem en primer lloc a la figura 1 una distribució de continguts i composició de l’equip docent que vol mostrar el conjunt de temàtiques involucrades i el caràcter multidisciplinari de l’assignatura.

 

La dificultat principal que vàrem tenir al dissenyar l’assignatura va ser com encabir i cohesionar els continguts de cada part, molt diversos i multidisciplinaris, així com cohesionar les dues vessant (mèdica i d’enginyeria). Els continguts de l’assignatura no tenen una complexitat elevada, però són molts i de temàtiques molt diferents i desconegudes per l’alumne. Després d’aquests 3 cursos i amb l’experiència adquirida pensem que hem d’introduir un canvi substancial que millori l’aprenentatge, cohesioni els equips docents i acompanyi més a l’alumne. Hem detectat punts molt positius, però també mancances que ens agradaria corregir.

Per tal de millorar, es proposa una actuació d’innovació docent que consisteix en l’assistència dels alumnes a un congres. El projecte inclou la organització d’un congres tal i com si es tractes d’un congres real dins dels àmbits de la enginyeria i la medicina. Els alumnes haurien de presentar una proposta de ponència que passaria un procés de revisió i correccions,  finalitzant en una ponència organitzada dins d’un marc totalment professional com si d’un congres de referencia real es tractes. Amb aquesta activitat es planteja una actuació directa sobre l’alumnat per tal de millorar el seu procés d’aprenentatge i donar un caràcter més professionalitzador a l’assignatura. Pretenem també cohesionar més els grups de treball, així com introduir novetats metodològiques i organitzatives.

Resumint, el marc integrador de la proposta d’innovació docent en l’assignatura de “Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica” és la realització d’un “congrés” on els alumnes treballaran temes més específics del programa docent (coneixements) des de una vessant professionalitzadora que potenciï tant les seves habilitats com actituds.

Els objectius principals de la proposta d’innovació docent pretenen corregir les mancances observades i produir una millora dels aprenentatges, així com ampliar el caràcter professionalitzador de l’assignatura. A continuació es descriuen, i també s’inclouen a la Taula I de l’annex.

- Que els alumnes coneguin la dinàmica i com es realitza un congres professional en els àmbits de la Medicina i Enginyeria.

- Millorar l’aprenentatge dels coneixements de  l’assignatura.

- Potenciar la iniciativa de l’alumne: això es pretén fer plantejant la recerca i tria del temàtica per presentar al congres. La activitat proposada es faria en grups de dues persones. La temàtica hauria de tenir uns requisits que barregessin continguts de l’assignatura en la vesant mèdica i d’enginyeria, d’acord amb unes directrius fixades pel equip docent. La metodologia que pot triar l’alumna és oberta.

- Potenciar la interacció de l’alumne amb el professorat: en cadascuna de les diferents etapes associades al congres l’alumne haurà d’interaccionar amb els professor per tal de validar la proposta i comentar en les diferents etapes la temàtica i treball que s’estigui realitzant.

- Potenciar el treball de síntesis: això es faria mitjançant la preparació d’una article segons plantilla IEEE amb extensió màxima de 4 planes, i també fent una presentació be en format de pòster o be oral

- Treballar la competència transversal de comunicació oral i escrita, així com la gestió del temps: mitjançant la presentació al congres d’un pòster o comunicació oral en funció de la fase del projecte que proposarem posteriorment.

- A banda dels objectius centrats en els alumnes es pretén que amb aquest projecte l’equip docent assoleixi millor cohesió. Es planteja en el marc del congres, participar plegats en diferents accions del procés al llarg del quadrimestre.

- Finalment es pretén crear una plataforma online on es puguin registrar i emmagatzemar els treballs per cursos i disposar d’una base de dades de lliure accés pels estudiant.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/005
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Vidal Martinez, Maria Nieves
Participants: 
Antonio de P. Trilla Garcia, Jose M. Lopez Villegas, Jaume Grau, Aleix Garcia Miquel, Andreu Prat, Anna Vilella, Maria Jesús Bertran, Joan Vila-Masana, Ferran Rodriguez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Enginyeria Biomèdica
Assignatures implicades: 
Enginyeria Clínica, Sistemes de Salut i Ètica