Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

La capacitat d’aplicar conceptes i procediments matemàtics per resoldre problemes reals és una de les competències clau que ha d’adquirir l'alumnat dels Graus impartits a les Facultats de Biologia i Ciències de la Terra. No obstant, a primer curs, les Matemàtiques són sovint percebudes o bé com una matèria abstracta, complexa i allunyada de la realitat, o bé com una simple eina de càlcul. Això contribueix a generar una manca de motivació, que limita notablement l’aprenentatge i té un fort impacte en el rendiment acadèmic. Potser contribueix a aquesta percepció el plantejament docent habitual, que consisteix en proposar la resolució analítica de problemes fora de l’aula, i que són posteriorment resolts a classe. D’altra banda, les possibilitats d’acreditació i seguiment personalitzat del treball -amb un nombre d’alumnes freqüentment molt elevat- són limitades. Això redueix la implicació d’alumnat i professorat, i dificulta la detecció primerenca de les possibles dificultats del procés d’aprenentatge. Actuacions de millora o innovació

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals

- Introduir a l’assignatura de Matemàtiques eines de modelització matemàtica.

- Millorar l’aprenentatge dels conceptes matemàtics i la capacitat de manipulació de les eines bàsiques necessàries per afrontar els reptes que suposa la modelització d’un cas pràctic, afavorint així una percepció positiva i aplicada de les Matemàtiques.

- Millorar la competència de raonament quantitatiu que resulta cada cop més important a les Ciències Experimentals.

- Millorar les estratègies de seguiment personalitzat i avaluació de l’adquisició de competències matemàtiques.

Objectius específics

- Disseny d’eines de simulació amb el programari R (scripts, Shiny apps), que permetin l’estudi de diversos aspectes de la modelització en l'àmbit d’interès.

- Disseny i posada a punt de casos aplicats d’estudi adaptats al grau específic on s’imparteix l’assignatura on fer servir les eines desenvolupades.

- Implementació d’estratègies d’avaluació del treball de modelització amb dades individualitzades, com qüestionaris autoevaluatius que fomentin l'autoaprenentatge, o treballs en grup seguits d’avaluació entre iguals.

- Incorporació de les noves tecnologies i eines interactives per a tasques de simulació, discussió dels resultats i avaluació. 

Codi del projecte: 
2022PID-UB/031
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Coordinació: 
Diego Garrido Martin
Participants: 
Antonio Arcas Pons
Antonio Miñarro Alonso
Maria Antonia Núñez Gómez
Esteban Vegas Lozano
Úrsula Rubio Sanz
Mireia Besalú Mayol
Concepción Arenas Sola
Marta Cubedo Culleré
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
BIOLOGIA
BIOQUÍMICA
CIÈNCIES BIOMÈDIQUES
GEOLOGIA
Ciències del Mar
Assignatures implicades: 
Matemàtiques
Matemàtiques: Aplicacions a la Biomedicina
Matemàtiques I