Estratègies participatives per millorar l’aprenentatge en les assignatures d’econometria del grau d’economia: el mètode del cas

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

OBJECTIU GENERAL:

Fomentar la participació activa, interpretativa, reflexiva i implicada dels estudiants d’assignatures de perfil economètric, posant-los en contacte amb idees diferents que portin a un debat/discussió general.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Provocar l’anàlisi crítica i reflexiva mitjançant el treball en petits grups. Concretament es plantejarà un cas econòmic real publicat en una revista/diari de tipus econòmic.

A partir d’anàlisi de l’article es pretén que els estudiants interpretin els resultats que s’obtenen, identifiquin les eines estadístico-economètriques emprades, discuteixin sobre la idoneïtat dels mateixes i argumentin sobre quines altres tècniques es podrien haver emprat tot indicant quins punts forts i febles tenen en aquest cas.

Fomentar el debat i la reflexió mitjançant la posada en comú i breu presentació de cadascun dels grups sobre el cas i les diverses tècniques que s’han utilitzat o es podrien utilitzar.

 

Codi del projecte: 
2015PID-UB/012
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Moreno Serrano, Rosina
Participants: 
Josep Lluís Carrión i Silvestre, José Ramon García Sanchís, Enrique López-Bazo, Alessia Matano, Antonio di Paolo, Ernest Pons Fanals, Carme Riera i Prunera, Jordi Suriñach Caralt, Esther Vayá Valcarce
Grup d'innovació docent: