REPLANTEJAMENT DEL DISSENY I SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

El TFG del grau de NHD és un treball individual que suposa la integració dels coneixements i les competències adquirits al llarg de la titulació. Consisteix en l’elaboració, la presentació i la defensa d’un projecte o estudi en l’àmbit de la nutrició humana i de l’alimentació. El contingut de cada TFG es pot desenvolupar a partir de: Treball d’aprofundiment: revisió, documentació i investigació bibliogràfica. Elaboració d’un treball de recerca. Disseny d’un projecte de recerca. Innovació o emprenedoria. El TFG és troba situat en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament. És una assignatura singular de 6 ECTS que inclou 8 hores d’activitats presencials distribuïdes en 3 seminaris (“Cerca d’informació bibliogràfica”, “Comunicació científica” i “Aspectes ètics del treball de fi de grau”), 100 hores de treball tutelat o dirigit i 42 hores de treball autònom.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global d’aquest projecte d’innovació docent són reestructurar el format del TFG orientant-lo a l’activitat professional i dissenyar instruments de tutorització i avaluació de l’aprenentatge associat al TFG.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics:

1- Reestructurar el format escrit i la presentació oral del TFG orientat a l’activitat professional.

2- Integrar els tutors com a elements clau en la supervisió dels estudiants establint les funcions específiques d'aquests i minimitzant l'heterogeneïtat de criteris en la tasca de supervisió dels treballs.

3- Dissenyar instruments d’avaluació per valorar objectivament l’aprenentatge dels estudiants durant tot el TFG: desenvolupament de treball, escriptura de la memòria i exposició oral.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/010
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Pérez Bosch, Maria
Participants: 
Mireia Urpí Sarda
Joana Relat Pardo
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica
Assignatures implicades: 
Treball de Final de Grau