Team-based Learning a Farmacologia

El procés de convergència a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i la docència basada en les competències requereixen el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin adquirir, construir els coneixements d'una manera funcional. És a dir, l'alumne ha de poder fer servir, mobilitzar els seus coneixements quan sigui necessari, per exemple a la pràctica de la seva futura professió. Per tant, enlloc d'estudiar, de memoritzar fins i tot, informació que després romangui inert o bé que s'oblidi amb el pas del temps, l'estudiant ha de realitzar activitats que permetin utilitzar els seus coneixements com a instruments de raonament, com les eines necessàries per resoldre els problemes que es pugui trobar a la “vida real”.

Al Grup d'innovació docent “Instrucció i aprenentatge en ciències de la salut” ja fa un temps que utilitzem activitats d'aprenentatge que cerquen la docència funcional, a l'assignatura de Farmacologia als Ensenyaments de Medicina, Odontologia i Podologia. En els últims anys, hem implementat una metodologia per facilitar un procés en el qual els alumnes treballen primer de forma autònoma i a continuació en grup per resoldre uns casos clínics (activitats d'aplicació), els quals han de permetre que els alumnes funcionalitzin, facin servir, els seus coneixements. Breument, la metodologia que emprem és la següent: els professors "pengem" un document al campus virtual, que conté una breu informació teòrica i també els casos a resoldre. Després de treballar-los de forma autònoma, els alumnes es reuneixen en grup, els resolen, i els envien al campus virtual per a ser corregits, on s'estableix també la discussió dels resultats.

Malgrat aquesta metodologia ha estat força exitosa i el "feedback" dels alumnes ha estat molt positiu, una de les limitacions que hem detectat a la pràctica és la falta de preparació prèvia de molts estudiants. Per resoldre aquest "drawback", la nostra proposta consisteix a introduir la metodologia de l'aula inversa prèvia a la resolució de les activitats d'aplicació. Breument, la nostra intenció és treballar de forma prèvia a la realització de les activitats d'aplicació, a partir de dues sessions amb el grup-classe en què els conceptes a funcionalitzar es discutiran i s'aclariran de forma extensiva (realitzant tests individuals i en grup) per tal d'arribar a la sessió en grup amb una millor formació. Aquesta metodologia la implementarem a l'assignatura de Farmacologia a Odontologia, una assignatura troncal de 2on curs, a la qual hi ha uns 100 alumnes i l'èxit acadèmic és força elevat. D'altra banda, tot i que l'assistència és força elevada (aprox 70%), volem incrementar-la fins al 100% com a les activitats pràctiques. També, és important apuntar que volem fer noves gravacions per actualitzar els casos clínics/simulacions dels que disposem, ara ja força antics. Finalment, comentar que es proposa un període d’actuació d'almenys 4 anys per tal de poder implementar, optimitzar i avaluar aquest nou model d’ensenyament-aprenentatge.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu principal del projecte és implementar la metodologia d'aula inversa a la nostra metodologia d'aprenentatge funcional, amb què esperem millorar la preparació prèvia dels estudiants i per tant a un aprenentatge més significatiu. També es vol aconseguir un major seguiment del curs per part de l'alumnat, també a les sessions del grup-classe en què l'assistència no és del 100% com a les activitats pràctiques.

Els objectius concrets del projecte, per tant, són els següents:

-Treball autònom de l'alumne més intens

-Participació més activa / sessions més dinàmiques a les sessions grupals amb tot el grup/classe

-Major assistència a les sessions grupals amb tot el grup/classe

-Finalment, una major motivació dels estudiants generant casos més atractius.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/040
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fernández Dueñas,Víctor
Participants: 
Alejandro Fernández Solanas, Laura Cuffí Chéliz, Francisco Ciruela Alférez, Marc López Cano, Ester Aso Pérez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Odontologia