Grup Innovació Docent (GID)

Nom llarg: 
Grup d’Innovació i Millora Docent en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Presentació: 

L’objectiu principal és la introducció de millores i innovacions docents en l’ensenyament de la Bioestadística en els graus vinculats a les Ciències de la Salut: Medicina, Enginyeria Biomèdica, Ciències Biomèdiques, Infermeria, Nutrició i Ciències i Tècniques dels Aliments.

Tradicionalment l’Estadística ha estat percebuda per l'alumnat dels ensenyaments en Ciències de la Salut com quelcom allunyat de les seves motivacions acadèmiques i professionals, i com una matèria complicada d’entendre i de ser utilitzada en la seva pràctica professional. Com a grup ens proposem dur a terme accions que permetin canviar aquesta percepció, modernitzant l’ensenyament de l’Estadística, facilitant l'aprenentatge d'habilitats i coneixements, i aconseguint que l’alumnat pugui donar-li valor a l'aprenentatge assolit.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers anys: 

 • Desenvolupament del projecte Team -Based learning aplicat a l'assignatura de Bioestadística Bàsica, Epidemiologia i Introducció a la recerca del grau de Medicina.
 • Projecte: Implementació d’exercicis individualitzats a les pràctiques d’ordinador d’Epidemiologia Nutricional. Assignatura: Salut Pública i Epidemiologia Nutricional Grau de Ciències o Tècniques dels Aliments. Responsable: Sara Pérez-Jaume
 • Projecte: Aplicació de la metodologia d’Aula Inversa en les tutories de grup. Assignatura: Bioestadística. Grau en Enginyeria Biomèdica. Responsable: Josep Lluís Carrasco
 • Projecte: Problem-based learning en el seminaris d’anàlisi de dades. Assignatura: Disseny Experimental i Anàlisi de Dades. Grau en Ciències Biomèdiques. Coordinador: Guillem Clot Razquin
Codi UB: 
GINDO-UB/205
Coordinació: 
Carrasco Jordan, Josep Lluís
Membres del grup: 
Rosa Abellana Sangrà
Maria Begoña Campos Bonilla
Guillem Clot Razquin
Sara Perez Jaume
Natalia Pallarès Fontanet
Judit Peñafiel Muñoz
Cristina López González
Leire Berrocal Garmendia
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent d’Avaluació Psicològica.
Presentació: 

L’equip docent implicat participarà activament amb la finalitat de constituir-se com a grup des del qual portar a termet diferents projectes de millora i innovació docent. Els objectius principals seran implementar una sèrie d’actuacions docents que permetin millorar i innovar la metodologia i les activitats formatives, així com, afavorir i enriquir l’adquisició de competències i objectius d’aprenentatge (referits a coneixements, habilitats i actituds) de l’alumnat a la matèria Avaluació Psicològica. Tot el professorat implicat imparteix l’encàrrec docent al Grau i Màster Universitari de Psicologia General Sanitaria de Psicologia (MUPGS) a assignatures obligatòries i optatives de l’àrea de l’Avaluació Psicològica.

A més, es pretén adequar l’avaluació dels aprenentatges amb la implementació de noves d’evidències d’avaluació coherents amb totes les actuacions de millora i innovació que es plantejaran mitjançant l’elaboració de diferents projectes de docència.

El grup es comprometrà a donar difusió de les iniciatives de millora i innovació que durà a terme.

Nom llarg: 
Grup Innovació Docent en Ensenyament i Aprentatge Virtual amb Intel·ligència Artificial, Interacció i Accessibilitat
Presentació: 

Objectius del Grup:

 • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals basats en intel·ligència artificial 
 • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals centrats en la interactivitat a l'aula 
 • Promoure espais d'ensenyament i aprenentatge mediats per recursos digitals amb els estàndards d'accessibilitat digital 
 • Promoure les narratives digitals i transmèdia com a cos central en les metodologies docents. 
 • Promoure la reflexió pedagògica i social de les metodologies i tecnologies emergents associades amb la intel·ligència artificial, la interactivitat, l'accessibilitat digital i l'STEAME.  

Actuacions desenvolupades:

 • Desde 2018: Debats competitius intraclasse, interclasse i entre assignatures (Pedagogia, Màster en Intervencions Socials i Educatives). Va sorgir per una formació rebuda en Debats competitius. La metodologia i competències d'argumentació i refutació es treballen a Comunicació en Educació mentres que els continguts són propis de Teoria de l'Educació. 
 • Desde 2017: Escriptura científico-acadèmica (assignatures de Pedagogia i Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals) 
 • Desde 2010: Relats digitals personals (assignatures d'Educació social, Pedagogia i Màster en Intervencions Socials i Educatives) 
 • Desde 2018: Realitat virtual i STEAM (Mestre Primària, Màster en Intervencions Socials i Educatives) 
 • Desde 2020: Activitats interactives a l'aula per a la formació continuada (Pedagogia, Màster en Intervencions Socials i Educatives, Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals) 
Codi UB: 
GINDO-UB/207
Coordinació: 
Galván Fernández, Cristina
Membres del grup: 
Francesc Martínez Olmo
Maria José Rubio Hurtado
Núria Molas Castells
Marc Fuertes Alpiste
Sílvia Alcaraz
Tomás Peralta
Antonio Lovato
Felipe González Catalán
Eduardo Martínez Gómez
Ángela Montserrat Jara Ocampos
Laura Fontán de Bedout
Paolo Scotton
Raúl Navarro Zarate
Eric Ortega González
Cris Ladaga
Nom llarg: 
Grup d’Innovació Docent en Planificació Territorial i Gestió Ambiental
Presentació: 

El Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental ofert per la Universitat de Barcelona compta amb una trajectòria consolidada que el converteix en un ensenyament solvent i d’alta qualitat acadèmica per a tots aquells professionals que volen especialitzar-se en els diversos camps propis de la planificació urbana i territorial, així com dotar-se de nous instruments per a aconseguir els objectius de sostenibilitat que les administracions cerquen a l’hora de gestionar, planificar i ordenar territoris i ciutats. En el marc d’aquest ensenyament, es creu convenient impulsar un procés de millora continua que passi per la implementació de noves estratègies docents que siguin capaces d’acostar, encara més, les formulacions teòriques de la planificació amb l’anàlisi empírica, professional i de caràcter transversal que necessita l’alumnat nacional i internacional al que donem servei a dia d’avui.

Per aquest motiu, un grup de docents vinculats al Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental tenim la intenció de constituir-nos com a grup d’innovació docent (GID), amb la principal voluntat de recollir, analitzar i aplicar un seguit de propostes que siguin útils per a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge del nostre alumnat. L’acrònim que adoptem com a nom, PLANTER, no només vol fer referència a la ‘planificació territorial’, sinó especialment al nostre capteniment per a reflexionar de forma permanent en propostes que puguin créixer i ser desenvolupades en el marc de l’ensenyament.

A tal efecte, ens proposem els objectius següents:

1. Establir reunions sistemàtiques amb tot el professorat implicat en el marc de nous equips docents, centrades en la reflexió sobre la pràctica (docent) i l’establiment de noves estratègies de millora i innovació;

2. Incorporar i dissenyar nous entorns d’aprenentatge i avaluació que reflecteixin activitats professionals reals i elaboració de projectes, amb l’objectiu d’impulsar les relacions entre teoria i pràctica en el marc de la planificació;

3. Afavorir i impulsar les activitats pràctiques de camp, en l’àmbit nacional i internacional, amb l’objectiu de crear entorns d’aprenentatge fora de l’aula que permetin una immersió total de l’alumnat;

4. Fomentar les metodologies d’aprenentatge col·laboratiu, aprofitant que l’alumnat del màster presenta experiències professionals molt diverses i provenen de camps disciplinaris i de països i entorns culturals diversos.

Codi UB: 
GINDO-UB/208
Coordinació: 
Santasusagna Riu, Albert
Membres del grup: 
Xosé Anton Armesto López
Amparo Cortés Lucas
Fernando Gil Alonso
Mariano Moreno de las Heras
Lothar Schulte
Xavier Úbeda Cartañá
Nom llarg: 
Grup d’Innovació docent en Química i Anàlisi dels Aliments
Presentació: 

L'objectiu general del grup és millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants en les assignatures de l’àmbit de la química i anàlisi d’aliments.

Per assolir-lo, el grup es proposa els següents objectius específics:

 • Analitzar les assignatures de l’àmbit de la química i anàlisi d’aliments en les que participen els membres d’aquest grup i detectar-hi els punts forts i els punts de millora.
 • Planificar i dur a terme accions de millora docent que condueixin a una major implicació dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge
 • Aplicar metodologies d’aprenentatge en avaluació continuada que permetin una avaluació formativa i formadora.
 • Aplicar metodologies que facilitin a l’estudiant la connexió dels coneixements i habilitats en química i l’anàlisi dels aliments entre diferents assignatures i així poder assolir les competències en aquest àmbit a un nivell d’aprenentatge profund.
 • Incorporar metodologies, recursos i sistemes d’avaluació que millorin l’aprenentatge de competències transversals.

En els propers dos anys, el grup d’innovació docent pretén acabar i analitzar els projectes de millora docent en els que els seus membres estan involucrats, ja sigui com a responsables o bé com a membres de l’equip de treball; així com seguir en la línia de plantejar projectes de millora docent en l’àmbit de la química i anàlisi dels aliments, que permetin assolir els objectius enumerats més amunt. En aquest sentit, s’inclouran també altres assignatures d’aquest àmbit que fins ara no s’han analitzat i per les que no s’han plantejat accions de millora com poden ser La Bromatologia II (Grau de Nutrició Humana i Dietètica) o la Química dels Aliments (Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments/Master en Desenvolupament e Innovació d'Aliments), entre altres.

Durant els darrers anys, el grup d’innovació docent també ha dut a terme accions de difusió de les accions de millora aplicades i dels seus resultats, activitats en les que en els propers dos anys continuarà participant.

Els membres de l’equip docent també participaran en cursos de formació per tal de conèixer noves estratègies i metodologies docents relacionades amb les estratègies de millora assumides pel grup, que puguin ser traslladades al context de la química i anàlisi dels aliments.

Codi UB: 
GINDO-UB/209
Coordinació: 
Tres Oliver, Alba
Membres del grup: 
Francesc Guardiola Ibarz
Stefania Vichi
Anna Vallverdú Queralt
Anna Tresserra Rimbau
Berta Torres Cobos
Nom llarg: 
Grup d'innovació i assessorament didàctic
Presentació: 

L'objectiu principal és l'ús de metodologies actives per a l'aprenentatge. Per això, es pretén potenciar les habilitats de l'estudiantat en relació amb tres aspectes principalment: aprenentatge col·laboratiu, aprenentatge entre iguals i l'elaboració de projectes.

Codi UB: 
GINDO-UB/204
Coordinació: 
Cabezas Alarcón, Jessica
Membres del grup: 
Claudia Carrasco
Rodrigo Cid
Leticia Fraga
Zaida Franco
Montserrat González
Luciano Hernando
Núria Lorenzo
Joan Mallart
Ángel Marzo
Virginia Matulic
Conchi Reig
Angels Renom
Lluis Sola
Nom llarg: 
Autoevaluación en Bellas Artes
Presentació: 

Revisar el comportamiento y la repercusión de la aplicación de listados de autoevaluación en Bellas Artes.

Profundizar en los resultados de las prácticas de autoevaluación que se han realizado desde el curso 2016-17.

Optimizar el proceso de autoevaluación por métodos informáticos, que unifiquen y faciliten la recogida de datos para su estudio.

Codi UB: 
GINDO-UB/203
Coordinació: 
Leria Morillo, Maria Carmen
Membres del grup: 
Roser Masip Boladeras
Marien Rios Días
Jose Francisco Sánchez Herrero
Estratègies de millora/innovació docent: 
Nom llarg: 
Docència en Antropologia Social i Cultural.
Presentació: 

- Estimular la revisió i innovació pel que fa a les metodologies d'ensenyament i aprenentatge de la disciplina antropològica

- Dissenyar nous formats de Treball Final de Grau i avaluar-ne el desplegament i resultat

- Cercar eines per estimular l'aprenentatge actiu i combatre la problemàtica de l'absentisme

- Detectar problemes/oportunitats de coordinació entre assignatures del grau

- Analitzar el resultat de les diferents metodologies i formes d'avaluació emprades en les assignatures del grau en Antropologia Social i Cultural

Codi UB: 
GINDO-UB/202
Coordinació: 
Marquez Porras, Raul
Membres del grup: 
Oriol Beltran Costa
Ferran Estrada Bonell
Cristina Larrea Killinger
Diana Mata Codesal
Estratègies de millora/innovació docent: 
Nom llarg: 
Grup d'innovació docent en Podologia
Presentació: 

L’equip docent del grau de podologia darrera la seva formació docent, la seva experiència assistencial i la implementació de les diferents eines d’innovació docent a l’aula en els darrers anys, es planteja la creació d’un grup específic del Grau de Podologia amb els següents objectius:

Per tal d'afovorir l'adquisició per part de l'alumnat de les habilitats Soft Skills i Hard Skill ens proposem integrar a les metodologies de l´aula els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030), fomentar l'ús de les eines TIC, millorar la qualitat de l'aprenentatge mitjançant la simulació amb casos clínics i resolució de supòsits per promoure el treball autònom, l'esperit crític,  el compromís i la motivació de l'alumnat. D'aquesta manera l'alumnat serà protagonista actiu del seu aprenentatge , millorant les relacions interpersonals (implementant l'aprenentatge cooperatiu) i facilitant la seva inserció al món laboral. 

Treballar en la millora de les eines d'avaluació per tal d'aconseguir un aprenentatge equitatiu i individualitzat orientat a les necessitats de cada estudiant. 

Augmentar la projecció i difusió de les accions d'innovació docent empleades a l'aula.

Nom llarg: 
Geografia pels Objectius de Desenvolupament Sostenible en un context de Canvi Global
Presentació: 

Aquest proper curs 2023-2024 es posa en marxa el nou Grau en Geografia i Canvi Global a la UB. La nova titulació s’estructura en quatre cursos acadèmics i constarà de dues mencions: a) Medi Ambient; b) Planificació i Gestió del territori. El nou Grau  pretén formar als seus estudiants en el maneig d’eines i instruments per a l’anàlisi i gestió del canvi global que afecta el món actual, així com fomentar la capacitat crítica vers els esdeveniments que succeeixen al territori.  Des del nou títol es proposa formar professionals capaços d'abordar, des de la perspectiva del coneixement geogràfic integrador, la comprensió i l'anàlisi del canvi global, així com el disseny de propostes de planificació i gestió territorial i ambiental que permetin mitigar i modelar les conseqüències a diferents escales. En aquest context, és de cabal importància que els futurs titulats en Geografia i Canvi Global tinguin un bon coneixement des de la perspectiva teòrica dels principis inspiradors, doctrinals i filosòfics que hi són al darrera de la proposta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i de la seva pròpia responsabilitat social. D’altra banda, és igualment important, des de la vessant aplicada, el saber incorporar aquestes línies prioritàries proposades des de Nacions Unides per fer front als múltiples desafiaments que, avui dia i de cara al futur, tenim com a societat i que hauran de tenir presents en la seva futura pràctica professional.

Així, tal com s’assenyala a l’informe de la UNESCO “Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives” (2017), amb la introducció dels ODS no es tracta només d'ensenyar el desenvolupament sostenible i afegir nous continguts als cursos i a la formació. Les universitats s'han de veure com a llocs d'aprenentatge i experiència per al desenvolupament sostenible i hauria per tant d’orientar tots els seus processos cap a principis de sostenibilitat.

Tenint presents aquestes premisses relacionades amb la nova titulació, el Grup d’Innovació Docent proposat planteja els següents objectius:

Establir estratègies i accions que possibilitin proporcionar als estudiants el coneixement, les habilitats i la motivació suficient per comprendre i abordar, des del coneixement geogràfic, els ODS en el context del canvi global. 

Convidar a la participació dels estudiants en el procés d’identificació d’aprenentatges relacionats amb els ODS.

Proposar catàlegs d’activitats pràctiques relacionades amb els ODS que tinguin com a eix central l’assoliment de competències transversals mitjançant metodologies actives per a l’aprenentatge com ara el foment del treball col·laboratiu, l’elaboració de projectes i la gamificació.

Establir procediments que apropin la realització dels TFG a entorns i temàtiques professionalitzadores en el marc dels ODS.

Codi UB: 
GINDO-UB/200
Coordinació: 
Armesto Lopez, Xose Anton
Membres del grup: 
M. Belén Gómez Martín
Martí Cors Iglesias
Joan Tort Donada
Albert Santasusagna Riu
Roser Rodríguez Carreras
Antoni Carneros Escudero
Xavier Úbeda Cartañá
Joaquim Farguell Ruiz
Lothar Schulte
Filipe Carvalho Ferreira
Montserrat Salvà Catarineu
Arlinda García Coll
Lluis Frago Clols
Jordi Bayona Carrasco
Gabriel Alomar Garau

Pàgines