Grup Innovació Docent (GID)

Descripció: 
Grup d’Innovació en Docència basada en evidències i per a l’impacte social
Presentació: 

La majoria dels membres del grup han col·laborat de manera continuada en accions de millora i innovació docent en assignatures compartides, incloent projectes d’innovació docent (per exemple, ja al 2011 en un PID sobre “Reforç de competències tranversals relacionades a l’accés i ús del coneixement científic” dirigit per la Dra. Aubert, o un sobre la “Formació per a la prevenció de la violencia de gènere a la formació inicial de les persones professionals de l’educació i professorat universitari” dirigit per la Dra. Valls. Tot i així, la majoria de les accions d’innovació s’han dut a terme sense formar part explícita d’un projecte d’innovació docente formalitzat i reconegut.

En els últims tres anys, les accions portades a terme són, principalment:

Projectes d’Innovació docent:

- Formació dels professionals de la sociologia basada en recerca i impacte social (2015PID-UB/T04) IP: Adriana Aubert. Participants: Lena de Botton, Ramon Flecha, Marta Soler.

-ViquiEDU: involucrant a l’alumnat dels Graus d’Educació en la creació de continguts educatius en obert a Viquipèdia (2018PID-UB/035) Coord: Laura Ruiz Rosa Valls; Javier Díez; Marta Capllonch; Sandra Girbés; Elena Duque; Carlos Herrero; Lena de Botton; Ana Toledo

-Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural (2018PID-UB/036) Coord: Lena de Botton

Rosa Vall; Laura Ruíz; Lidia Puigvert; Adriana Aubert; Elena Duque; Fernándo Macías; Ramón Flecha; Maria del Mar Ramis; Ana Toledo; Susana León

Participació en congressos científics amb aportacions sobre docència universitària

Autors: Ruiz, L.; Díez, J. Títol: Education Students Being Part of the Creation of Scientific Content on Wikipedia. Congrés: European Conference on Educational Research (ECER). Any: 2019

Publicacions sobre docència universitària

- Autors/es: Puigvert, L. Títol: Female University Students Respond to Gender Violence through Dialogic Feminist Gatherings. Revista: International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences 5(2), 183-203.  Any: 2016.

- Autors/es: Gómez, L.; Capllonch, M. Títol: Intervenciones docentes para la construcción de situaciones lúdicas en clases de educación física infantil.  Revista: Revista EFEI. Educación Física, Experiencias e Investigaciones, 4(4),  37-46. Any: 2015.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys:

Durant els propers dos anys, EVIDIS es proposa les següents actuacions:

Donar continuïtat al PID sobre superació dels estereotips racistes en els ensenyaments de Mestre i Sociologia.

Desenvolupar un Projecte d’Innovació Docent sobre Treball col·laboratiu a partir de seminaris de lectura sobre articles científics 

Desenvolupar altres actuacions de millora de la docència universitària, incloent l’elaboració de materials específics. 

Enfortir l’anàlisi de les millores docents dutes a terme i els seus resultats.

Preparar propostes de divulgació de les activitats del grup a través de la participació en congressos de docència universitària i altres fòrums de debat, així com en publicacions especialitza

Codi UB: 
GINDO-UB/177
Coordinació: 
Ruiz Eugenio, Laura
Membres del grup: 
Rosa Valls Carol
Javier Díez Palomar
Elena Duque Sánchez
Fernando Macias
Lena de Botton
Marta Soler
Ramón Flecha
Lídia Puigvert
Adriana Aubert
Maria del Mar Ramis
Ana Toledo
Susana León
Elisabeth Torra
Descripció: 
BIOFAR
Presentació: 

Per a la consecució dels objectius genèrics d’aquest Grup d’Innovació Docent (GID) que es pretén constituir, es comptarà amb la participació d’una gran part del professorat que imparteix actualment docència en la Secció de Bioquímica i Biologia Molecular, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, de la Universitat de Barcelona. Tot i que alguns membres que constituiran el grup han participat activament en projectes d’innovació docent, en el seu conjunt, tots aquests professors es constituirien per primera vegada com a GID.  

En aquests moments, són múltiples els reptes que s’estan plantejant en l’àmbit universitari, per diferents motius, tant estructurals com acadèmics. Entre d’altres, un d’aquests reptes, és la necessitat de donar la resposta adequada als canvis que han manifestat aquests darrers anys les noves generacions d’estudiants, que demanden que l’assistència a classe sigui veritablement una bona inversió del temps que han de dedicar a l’estudi, que s’apliquin metodologies més actives d’aprenentatge a l’aula, i que es millori l’enfocament, la selecció i la síntesi dels continguts de les matèries en funció de la seva aplicabilitat i del futur interès professional.

Una de les característiques del funcionament docent actual de la nostra Secció que caldria millorar per a donar resposta a aquests reptes és enfortir la comunicació entre el professorat que imparteix les diferents assignatures de l’àrea de coneixement de la Secció. Tot i que en els darrers anys, s’han desenvolupat actuacions de coordinació que han escurçat les diferències d’estructura discursiva del professorat, del material didàctic i de les estratègies d’avaluació emprades, encara cal dissenyar noves estratègies per fer possible l’organització d’un discurs més uniforme, de tipus transversal, adaptat també als nous requeriments dels estudiants, que s’han esmentat. Aquests canvis proporcionarien l’escenari necessari per a millorar i innovar en l’aprenentatge, i comprovar els resultats de les noves estratègies docents emprades. Una bona comunicació entre els professors de les diferents assignatures impartides pel departament tant en el grau de Farmàcia com en el Màster de Biotecnologia Molecular facilitaria també la valoració global de la capacitat d’integració dels coneixements que l’alumnat rep en les diferents assignatures de l’àrea.

Una de les principals motivacions que impulsa la formació d’aquest GID, és l’evidència que té el professorat que imparteix assignatures dels cursos superiors, de l’existència de mancances de coneixements bàsics que l’alumnat ja hauria d’haver integrat, quan han superat les matèries de primer o segon curs. En relació amb aquest fet, el grup pretén redefinir i reforçar els coneixements bàsics e indispensables de les matèries impartides en cursos inicials del Grau, per a facilitar l’aprenentatge de les matèries relacionades, més especialitzades, que s’imparteixen en els cursos superiors. A més, si s’assoleixen aquests objectius bàsics, es pretén també aconseguir que l’alumnat millori la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, utilitzant per a l’aprenentatge models d’estudi transversals.

Els objectius genèrics del grup consisteixen essencialment a dissenyar noves estratègies discursives, de definició i construcció d’un aprenentatge més transversal i aplicat, que incrementi la motivació de l’alumnat. Es pretén:

 1. Revisar, redefinir, debatre i consensuar els continguts docents de les diferents unitats didàctiques dels temaris de les assignatures per unificar i organitzar la seqüència i coherència d’un discurs més transversal.
 2. Millorar la comunicació i transferència de recursos docents entre el professorat.
 3. Incorporar nous recursos per estimular la motivació i la participació de l’alumnat a l’aula, i facilitar l’autoaprenentatge.
 4. Establir un sistema més atractiu de tutories, per tal de promoure la interacció entre l’alumnat i el professorat.
Codi UB: 
GINDO-UB/175
Coordinació: 
Herrero Rodriguez, Laura
Membres del grup: 
Arró Plans, Montserrat
Badia Palacín, Josefa
Baldomà Llavinés, Laura
Caelles Franch, M. del Carmen
Ciudad Gómez, Carlos Julian
Ferrer Prats, Albert
Giménez Claudio, Rosa
Herrero Rodríguez, Laura
Metón Teijeiro, Isidoro
Montero Sanchez, Raquel
Navarro Brugal, Gemma
Noé Mata, Verónica G.
Rodríguez Rubio, Joan Carles
Serra Cucurull, Dolores
Tauler Girona, Albert
Descripció: 
ApS(UB)
Presentació: 

El Grup d’Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona –Grup ApS(UB)- es reuneix des de l’any 2013 amb la finalitat de desenvolupar i estendre l'aprenentatge servei com a pràctica docent en un marc de responsabilitat social a la Universitat de Barcelona.

L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un únic projecte que permet a l’alumnat formar-se mentre treballa sobre necessitats reals de l’entorn, amb l’objectiu de millorar-lo.

Els seus objectius de treball són:

- Difondre l’aprenentatge servei com una proposta que pot atendre de manera integradora les tres missions de la Universitat (docència, recerca i transferència de coneixement) i, a més, fer-ho des d’una perspectiva alineada amb la responsabilitat social universitària.

- Contribuir al disseny, implementació i avaluació de projectes d’aprenentatge servei de qualitat.

- Desenvolupar projectes d’aprenentatge servei compartits que permetin treballar de manera transversal i entre facultats.

- Promoure la recerca d’innovació docent per a la sistematització, aprofundiment i millora de la qualitat i impacte dels projectes d’aprenentatge servei.

- Treballar pel reconeixement institucional de l’aprenentatge servei a la universitat.

 

Codi UB: 
GINDO-UB/174
Coordinació: 
Rubio Serrano, Laura
Membres del grup: 
José Antonio Asensio Fernández
Eulàlia Grau Costa
Joan Miquel Porquer Rigo
Mireia Esparza Pagès
Elisabet Playà Pous
Marta Bueno Salinas
Maria Cristina Poblet Farrés
Mercè Costa Cuberta
Anna Escofet Roig
Cecilia Fernández Lastra
Eduardo L. Mariño Hernández
M. Pilar Modamio Charles
Mònica Rius-Piniés
Maria Àngels Massip Bonet
Núria Sara Miras Boronat
Oscar Alonso Casanovas
Sònia Estradé Albiol
Eloi Puertas Prats
Victoria Morin Fraile
Moises Carmona Monferrer
Mònica Martínez López
Maria Antònia Buenaventura Rubio
Araceli Muñoz García
Ruben David Fernández Carrasco
Linies d'innovació: 
Descripció: 
DIDFILO
Presentació: 

La finalitat principal del grup és la Innovació docent en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general i a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent especialment la formació de professorat. Per aconseguir-ho, escollim les dues tendències innovadores que considerem més prometedores dins d’aquesta àrea: la didàctica de la filosofia amb perspectiva de gènere i la Filosofia 3/18.

Els objectius del grup s’estableixen de la següent manera:

 1. Sistematitzar, aprofundir i innovar en Didàctica de la Filosofia i educació filosòfica en general, a totes les etapes educatives, des d’infantil a universitària, incloent la formació de professorat.
 2. Desenvolupar i promoure la Filosofia 3/18 dins de les etapes educatives d’infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, així com també en la formació del professorat i en el grau de filosofia, bo i parant esment als següents continguts i enfocaments: habilitats de pensament, comunitat de recerca, diàleg filosòfic, avaluació figuroanalògica.
 3. Desenvolupar l’enfocament competencial en filosofia, especialment centrat en l’aplicació de metodologies actives vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de la filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau.
 4. Desenvolupar l’enfocament d’avaluació formativa i formadora aplicada a l’ensenyament-aprenentatge de la Filosofia a l’ESO, Batxillerat i Grau, fent èmfasi en l’ús de l’autoavaluació, la coavaluació, l’avaluació figuroanalògica. Desenvolupar, des d’aquest enfocament avaluatiu, eines d’avaluació en filosofia, acompanyades de rúbriques basades en habilitats de pensament.
 5. Introduir la perspectiva de gènere en la didàctica de la filosofia i en l’educació filosòfica en general, posant l’atenció en un doble espai: en primer lloc, continguts (fer-ne anàlisi i elaborar noves propostes) i, en segon lloc, en revisió de maneres de fer (relació del docent amb la disciplina filosòfica, relació educativa, enfocaments avaluatius amb perspectiva de gènere, etc).
 6. Elaborar materials didàctics de filosofia dins de les perspectives innovadores de la Filosofia 3/18 i la didàctica amb perspectiva de gènere, així com en relació a enfocaments metodològics actius i d’avaluació formativa/formadora. 
 7. Crear propostes d’aplicació de les TIC a la didàctica de la filosofia, d’acord amb les perspectives metodològiques i avaluatives esmentades.
 8. Aplicar aquestes perspectives didàctiques innovadores a la formació del professorat de/en filosofia, ja sigui pre-service o in-service, i a tots els nivells (grau, màster, infantil, primària i secundària).
Codi UB: 
GINDO-UB/173
Coordinació: 
Silvestre, Sara
Membres del grup: 
Glòria Arbonès
Carla Carreras
Félix de Castro
Jordi Nomen
Irene de Puig
Marta Martí
Iñaki Andrés
Emili Azuara
Cristina Centeno
Jordi Sàez Pueyo
Blai Martín Almendros
Laia Cos
Xavier Caparrós
Laura Tort
Gemma Martínez Bravo
Cristina Fernández Jiménez
Marta Balsells
Sergi Fernàndez Graupera
Ricard Castellà
Raquel Cruz
Descripció: 
Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global
Presentació: 

El canvi climàtic suposa un repte estratègic global per a la sostenibilitat ecològica que requereix el desenvolupament continu noves eines, continguts i procediments docents (IPCC 2015, Mitchell et al. 2016, Steffen et al 2018). Les activitats humanes estan impactant múltiples processos de la biosfera i aproximant-se, d'acord a les avaluacions científiques existents, a límits biofífics planetaris que comprometen la sostenibilitat de la societat global (Röckstorm et al. 2009,  Steffen et al. 2015, 2018).  El Grup d'Innovació Docent d'Ecologia i Canvi Global treballa en la recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de l'Ecologia del Canvi Global.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys: 

- Gamificació de la Mitigació i l'Adaptació del Canvi Climàtic: Implementació i traducció del joc ClimaTickTack. Establiment de taulers, entorns i materials consolidats. Creació de materials de suport docent addicionals per a la gamificació.

- Aprenentatge basat en problemes i en projectes: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels Espais Naturals Protegits (Grau de Ciències Ambientals) i Vulnerabilitat dels Ecosistemes (Màster d 'Ecologia i de Gestió i Restauració de la Biodiversitat)

- Dinámiques de Puzle per a l'aprenentatge actiu. Classe Inversa, Team-based learning, Just in Time Teaching: noves dinàmiques i entorns d'aprenentatge implementats en el marc de les assignatures Ecologia de Poblacions, Gestió dels espais Naturals Protegits  i Vulnerabilitat dels Ecosistemes.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Earth System models i els serveis climàtics.  Millora i innovació en entorns d'aprenentatge adreçats a la simulació.

- Simulacions i entorns d'aprenentatge per a l'estudi dels Models d'Assessorament Integrat (Integrated Assessments Models) i dels escenaris socioeconòmics futurs. Implementació d'interfícies gràfiques que facilitin la simulació i programació, entorns de programació.

- Xarxes socials, entorns d'aprenentatge i difusió del canvi global. Aprenentage actiu basat en projectes.

- Aprenentatge Servei. En planificació en col·laboració amb altres grups d'innovació de la facultat de Biologia.

Descripció: 
Grup de Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques
Presentació: 

Línies d'innovació assumides pel grup

El Grup d’Innovació Docent [GID] Draw_Raw_GIF. Projectes Intermèdia: Expansions Gràfiques [DRAWRAWG], a fi de contribuir a la millora i la innovació docent dins l’àmbit dels estudis universitaris de les Belles Arts, treballa en equip a través de projectes (aprenentatge actiu) vinculats a la matèria prima dels nostres ensenyaments, els processos i projectes de creació en l’art.

Els projectes s’articulen al voltant dels següents eixos:

· l’intercanvi dels formats gràfics en els processos de la creació en l’art i/o projectes germinals (nom d'encunyació pròpia). El nom del grup Draw_Raw_ Graphic Interchange Format en fa referència: Draw= dibuix, Raw= en cru i Graphic Interchange Format = l'intercanvi fluid de formats gràfics (analògics i digitals) i, tanmateix, l'entrecreuament entre mitjans i realitats així com la correspondència entre les actituds artístiques que els confirmen i el discurs que generen

· les postproduccions en l’art. Les postproduccions artístiques es contemplen com les estratègies estretament relacionades amb els processos i projectes de la creació en l’art, en tant que hi permeten llur accessibilitat al públic-espectador. L'exposició, l'edició impresa i les postproduccions on line en són alguns exemples. I cadascuna d’elles respon un medi/llenguatge per se des del qual repensar i reeditar el discurs

· el principi professionalitzador de caràcter cooperatiu, corresponsable i autogestionable. Els projectes realitzats al voltant de les postproduccions en l’art responen a problemes reals i s’organitzen de manera col·laborativa entre alumnat i professorat, professionals externs i institucions col·laboradores. Els darrers són sensibilitzats amb l’aprenentatge de les generacions novells i, alhora, promotors d’un intercanvi de qualitat entre la creació emergent i el públic-espectador i, per extensió, entre de l’art i la societat.

Codi UB: 
GINDO-UB/170
Coordinació: 
Maria Montserrat López Paéz
Membres del grup: 
Pilar ANGLARILL BOFARULL
Lídia GÓRRIZ NICOLAS
Jordi DALMAU SIVILA
Carlos L. MAURICIO FALGUERAS
Mercè UBALDE BUENAFUENTE
Lali ALMONACID http://almonacidestudi.com
Lluís PERA MONER. http://lluispera.com
Anna GUARRO (Museu Picasso de Barcelona)
Norma VÉLEZ (Museo Nacional de Catalunya)
Lluís ALAVERN (Museo Nacional de Catalunya)
Descripció: 
GID en Metodologies Actives per a la Formació del Professorat en Educació Física
Presentació: 

1.- Dissenyar i implantar metodologies actives per a la implementació de sistemes innovadors d'aprenentatge i a l'avaluació dels continguts i les competències professionals clau en contextos de docència universitària presencial o no presencial (sincrònica o asincrònica) adreçats a la formació del professorat en EF.

2.- Fomentar la creació d'equips docents que coordinin el disseny, la implantació i l'avaluació de l'impacte de les metodologies actives en les assignatures de grau i màster adreçades a la formació del professorat en EF.

3.- Crear un repositori de recursos didàctics i una guia de bones pràctiques docents relacionades amb l'aprenentatge i l'avaluació de continguts i competències professionals clau del professorat en EF mitjançant metodologies actives en docència universitària presencial i no presencial.

4.- Divulgar l'impacte de les experiències d'innovació metodològica dutes a terme en el marc de la formació del professorat en EF.

Codi UB: 
GINDO-UB/163
Coordinació: 
Buscà Donet, Francesc
Membres del grup: 
Albert Batalla Flores
Teresa Lleixà Arribas
Marta Capllonch Bujosa
Teresa Godall Castell
Mercedes Ríos Hernández
Jordi Calvo Lajusticia
Gonzalo Flores Aguilar
Sergio Moneo Benítez
Anna Castells Molina
Martina Kieling Sebold
Sandra Gallardo Ramírez
Ingrid Lafuente Fons
Marc Franco Sola
Francesc Xavier Baladas Ortíz
Glòria Escobosa Morera
Marcelo Braz Vieira
Descripció: 
Coordinació Pràcticums i TFG Biologia
Presentació: 

L’equip de coordinació dels Practicums i Treball Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biologia te com a missió gestionar un sistema complex de Pràcticums i TFG, que implica cada curs a uns 500 estudiants dels cinc graus de la Facultat de Biologia i els estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina, 500 tutors UB, 200 Tutors en Entitats Externes, 150 Tutors Internacionals i 240 professors formant part de 80 tribunals avaluadors del TFG.

Els objectius de l’equip docent de Coordinació de Practicums i TFG (CBP) són:

(1) Captar i fidelitzar projectes, de recerca a la pròpia Universitat, o en empreses i entitats tant a nivell nacional com internacional,

(2) Assignar Tutors UB i guiar-los en la tutorització de TFGs realitzats en entitats externes,

(3) Orientar i tutoritzar als alumnes adequadament segons els seus interessos professionals;

(4) Desenvolupar eines Moodle útils per a la bona comunicació i gestió dels projectes,

(5) Confeccionar els tribunals de TFG i

(6) Implementar la gestió de la qualitat incloent enquesta de satisfacció dels actors estudiants implicats.

Codi UB: 
GINDO-UB/165
Coordinació: 
Llorente Cabrera, Gustavo A.
Membres del grup: 
M. Teresa Sauras
Silvia Busquets
Francesc Oliva
Marta Camps
Josep Mª de Anta
M. Teresa Blas
Mar Grasa
Carme Marcet
Esther Marrón
M. Dolores Yvorra
Descripció: 
Grup d’Innovació en Metodologies docents actives per el desenvolupament i avaluació de les competències clíniques en Medicina
Presentació: 

Breu descripció dels objectius del grup:

Incorporar metodologies docents actives (aprenentatge col·laboratiu i simulació clínica) per al desenvolupament de competències clíniques en medicina i ciències de la salut.

Crear i incorporar instruments mesurats psicomètricament per a l'avaluació de les pràctiques en simulació clínica i altres metodologies actives.

Integrar metodologies actives dins el currículum de medicina i ciències de la salut; tant a Espanya (Universitat de Barcelona) com a Xile (Universitat de Talca)

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):

MINI-CEX. (mini-clinic evaluation exercise)

En el curs 2014-2015 vam realitzar un estudi pilot a la Facultat de Medicina en 4 assignatures de 3º i 4º curs, sobre l’aplicació del Mini-CEX. Aquest mètode d’avaluació formativa exposa l’alumne a una actuació pertinent en un pacient real mentre que es avaluat de les competències tècniques i no tècniques mitjançat rúbriques. Les actuacions van seguides de debriefing amb feedback i propostes de millora pactades per tutor i alumne. L’alumne fa cada escenari 3 vegades al llarg del curs amb un tutor diferent en cadascuna que utilitzena la mateixa rubrica.

Aquesta experiència va ser publicada pel grup:

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Guardiola E, Palés –Argullós J. La utilización del Mini Clinical Evaluation Exercise(mini-CEX) en estudiantes de medicina. FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (6): 417-426

-Baños JE, Gomar-Sancho C, Grau-Junyent JM, Palés-Argullós J, Sentí. M. El mini-CEX como instrumento de evaluación de la competencia clínica. Estudio piloto en estudiantes de medicina FEM (Revista Fundación Educación Médica) 2015; 18 (2): 155-160

Actualment en la Facultat de Medicina els MINI-CEX formen part de l’avaluació de 4 assignatures i de les practiques tutelades i son una part de la nota final

SIMULACIÓ CLÍNICA

Varis membres del grup son professors habituals del Laboratori d’habilitades Clíniques de la Facultat de Medicina de la UB i han integrat la metodologia de simulació en les seves assignatures. La activitat simulació en la llicenciatura/grau de medicina es va organitzar en el laboratori d’habilitats mitjançant una assignatura optativa que per primera vegada incloïa transversalment professors de distentes assignatures que ja feien alguna activitat en simulació. A partir d’aquesta experiència el numero de assignatures, professors i hores que un alumne rep de simulació se ha anat incrementant Aquesta evolució ha portat a que actualmente hi han 12 assignatures en las que se iparteix simulació, amb un total de 52 tallers, 62 professors participants i 54 h de simulació per alumne.

Per altra banda, el grup incorporarà la simulació en el grup del grau d’infermeria del Campus Clinic el proper curs 16-17 i aplicarà simulació de realitat virtual a metges residents, alumnes de postgrau i de màster especialment dedicada a competències transversals de lideratge, treball en equip, comunicació y presa de decisions. El grup te dissenyats 22 escenaris de realitat virtual que aplica regularment cada curs.

Fruit de aquesta experiència han estat publicacions i presentacions en congressos especialitzats en educació mèdica de les que a continuació es llisten las dels últims anys
-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Los laboratorios de simulación como entorno del aprendizaje. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 2015; pp. 272-282

-Gomar Sancho C, Palés Argullós J. Características de la educación médica basada en simulaciones. En: Millán J, Palés J, Morán J, editores. Educación Médica. Madrid: Editorial Médica Panaamericana. 2015; pp. 263-271

-Gomar Sancho C, Bueno Rodríguez A. La Enseñanza por simulación. En: Castaño J, Castillo J, escolano F, et al editores. Seguridad del Paciente Quirúrgico.. Madrid. Ergon. 2009:pp. 117-86

Comunicacions a Congressos 

-Peix N, Herrero S, Gomar C. Drenaje pleural, aspiración: dolor agudo. Reunión Anual de la Sociedad Española de Enfermeria de Anestesia y Reanimación. Palma de Mallorca. 14-16 octubre 2015. 

-Alcón A, R Creixell, G. Muñoz, C Forero, J Perdomo, C. Gomar. Programa de simulación integrado en la formación de los MIR de anestesiología XII Encuentro Nacional de Tutores y Jefes de Estudios de Formación Sanitaria Especializada. Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. SEFSE-AREDA Bilbao 23-25 de septiembre de 2015

-Paredes, F. Borrell, P. Vendrell, J.M. Grau, P. Gascón, P. Salamero, B. Segura, A. Tuca, F. Massanes, C. Gomar. Utilitat de la metodologia de simulació per adquirir competèncias en habilitats de comunicació. 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Peix T, Lopez A, Mendes ML, Guix E, Estrada JM, Fabregas N, Gomar C. Evaluación mediante simulación de las competencias clínicas de los alumnos del Master de Enfermeria de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor de la UB (MARTD). 8 Jornades de Docencia. UB. Mayo 2015.

-Gomar C Utilitat de la simulació en la formació en ciències de la salut. I Jornada de la Societat Catalana d’Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut (SCIS) Barcelona 10 octubre 2014

-Gomar C; Paredes D. Simulación para la comunicación profesional. I Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Pamplona. 24 y 25 de Octubre 2014.
 

-Paredes D, Gomar C. Simulación para la comunicación “Malas noticias”. II Jornada de Simulación para alumnos de Medicina. SESSEP. Madrid, 12 y 13 marzo 2016.

MOSAICO (Model de simulació clínica i aprenentatge col·laboratiu)

Al maig del 2016 es van fer 5 sessions amb el mètode col·laboratiu de simulació clínica a estudiants de quart any de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, en pràctiques voluntàries del curs Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori en el curs 2015-2016. El taller aplicat tenia com a objectiu el diagnòstic i tractament de taquiarítmies a urgències. Cada taller va dividir al grup (9-15) en 3 subgrups homogenis (3-5), on cada grup va resoldre un escenari clínic de taquiarítmies a urgències dissenyat, supervisat i avaluat per un altre grup. Els tres grups van realitzar el mateix procés supervisats per un professor instructor. Cada sessió finalitzava amb un debriefing comú estructurat per incloure el disseny l'execució i avaluació dels casos entre grups.
Es van aplicar 3 instruments: 1) Avaluació entre grups, 2) avaluació del rendiment per l'especialista i 3) qüestionari de satisfacció del model per als alumnes.
A la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona van participar 55 estudiants; en cada sessió participava 1 professor de l'assignatura, 1 instructor de simulació i l'investigador principal. Cada taller va ser realitzat en 3 hores de durada; dividit en: 30 minuts per a introducció del taller i inducció al simulador, 1 hora perquè cada grup dissenyés un escenari diferent: FA, TPSV, FV; 30 minuts per a la seva simulació (10 minuts per a cada grup) i 1 hora de debriefing.

El estudi pilot fet a la Facultat de Medicina de la UB ha demostrat que el mètode es aplicable a assignatures i organització del nostre pla d’estudis.

A la Universitat de Talca a Chile, MOSAICO ha estat aplicat durant l'any 2015, i actualment s’està aplicant dins de les pràctiques de simulació clínica de la carrera de medicina per a alumnes de 3er i 4rt any en assignatures de Semiologia i Medicina Interna, respectivament

Comunicacions a Congressos 

-Sergio Guinez-Molinos, Carmen Gomar-Sancho, Agustín Martínez Molina. Modelo de simulación clínica basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. SESSEP 2016 Madrid, España.
-Sergio Guinez-Molinos, Agustín Martínez Molina, Carmen Gomar-Sancho, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Modelo de simulación clínica para el desarrollo de competencias basado en el aprendizaje colaborativo.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Software de agendamiento, administración y seguimiento académico de actividades de simulación clínica en alumnos de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Paulina Espinoza, Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama. Simulación clínica como paradigma de enseñanza-aprendizaje integrado en todo el plan formativo de pregrado en la carrera de medicina de la Universidad de Talca.. IV Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2015. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Claudio Cruzat. Fortalecimiento de la enseñanza y entrenamiento clínico basado en Patología Digital. Primer simposio chileno de Patología Digital y Microscopia Virtual 2015; Sociedad Chilena de Anatomía Patológica. Santiago de Chile.
-Sergio Guinez-Molinos, Patricio Maragaño Lizama, Paulina Espinoza. Desarrollo de un simulador de tipo semi-inmersivo integrado a metodologías de simulación clínica para el desarrollo de competencias en estudiantes de medicina en pregrado. III Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica. ALASIC 2013. Costa Rica

PROGRAMA FORMACIÓ DE FORMADORS DE LA POBLACIÓ GENERAL EN MANEIG INICIAL DE SITUACIONS DE RISC VITAL

Aquest programa està dintre de la “UB Saludable” i té como objectiu capacitar estudiants de Graus de ciències de la salut per formar a la població cívica en les maniobres bàsiques que es poden fer amb les mans i sense risc i que poden salvar la vida. Saber ensenyar a la població como detectar una víctima amb risc vital, como alertar, con protegir-se i protegir a la víctima i Saber como aplicar les 5 maniobres bàsiques : desobstrucció via àrea per cossos estranys, obertura via àrea maniobra front-mentó, posició lateral de seguretat, compressions toràciques i contenció de hemorràgia externa.

El programa es va iniciar al 2014,organitza dos cursos al any i forma 46 alumnes formadors per any. Té un crèdit reconegut per les Comissions Acadèmiques dels Graus de Medicina, Farmàcia, Odontologia i el suport de Infermeria i Podologia-

Dintre del programa hi ha 6 hores de pràctiques formant població cívica. Els alumnes formadors ja han format 210 persones d ela UB ( PAS, PDI i alumnes) de les facultats de Farmàcia, Medicina, Geologia, Educació i Odontologia i a un col·lectiu extern de 356 persones en escoles, instituts, botigues, farmàcies, personal de càmpings, discoteques etc
 

Codi UB: 
GINDO-UB/159
Coordinació: 
Gomar Sancho, Carmen
Membres del grup: 
Jordi Palés Argullós
Ricardo Valero Castell
Pilar Luque Galvez
Agustín Franco de Castro
Miquel Bernardo Arroyo
Ana García Alvarez
Clemente Garcia Rico
Josep Lluis Mont Girbau
Eduard Guasch casany
Francesca Pons Pons
David Paredes Zapata
Sergio Guiñez Molinos (Universidad de Talca)
Descripció: 
Grup d’innovació docent en Adquisició i Ensenyament de l’anglès
Presentació: 

El nostre objectiu és utilitzar mètodes basats en l’aula invertida en l’aprenentatge universitari. Ens els projectes d’innovació docent anteriors ja hem tingut experiències en aquesta línia, com la tutorització entre iguals i l’aprenentatge basat en equips. Volem promoure també l’aprenentatge col•laboratiu i autònom. Creiem que els nostres estudiants han d’aprendre a treballar de manera autònoma, evidentment sempre amb l’ajut i guia del professor. Vivim en una societat on aconseguim tot tipus d’informació amb un ‘click’, i probablement això ha portat a una pèrdua d’esforç, especialment en les generacions més joves. Així doncs, per una part volem promoure l’esforç com aspecte positiu a la vida, mitjançant l’aprenentatge autònom. D’altra banda, tot i que des de fa anys es promou el treball en grups, hem pogut experimentar els problemes de molts alumnes per treballar en equip. Creiem que no són conscients que en un futur no molt llunyà, en el món laboral, el treball en equip i la interacció, no només entre individus si no també entre grups, serà un aspecte indispensable en el seu dia a dia. Dit això, el nostre altre objectiu és promoure l’aprenentatge col•laboratiu.

ACCIONS DE MILLORA PORTADES A TERME

1. Ajut d’alumnes considerats ‘experts’ (alumnes que estaven cursant Adquisició de l’anglès com a segona llengua II) a alumnes que començaven l’assignatura d’Adquisició de l’anglès com a segona llengua I. Es va crear una relació de tutor-tutoritzat, en la que els tutors ajudaven i guiaven als seus tutoritzats en el procés de recollida i anàlisi de dades del projecte realitzat a classe.

2. Oferiment d’escoles per a recollir dades d’aprenents d’anglès amb ajuda de professors de les escoles implicades.

3. Aplicació de dues metodologies: Aprenentatge basat en problemes (ABP) i Elaboració de projectes (EdP).

4. Interacció a l’aula entre grups i entre iguals.

ACTUACIONS D'INNOVACIÓ PREVISTES

1. Seguim apostant per l’aprenentatge col•laboratiu i autònom, que creiem que es pot consolidar mitjançant les metodologies d’ABP i d’EdP.

2. Creiem que en general els alumnes de tercer i quart haurien de demostrar certs coneixements de recerca en el camp de l’adquisició i ensenyament de llengües, ja que molts d’ells cursaran màsters en dos anys i aquest serà sens dubte un aspecte a tractar on es donaran com a assolits alguns coneixements bàsics Així doncs, pensem que hem de fomentar l’esperit de recerca i facilitar certes eïnes per tal de fer recerca de manera autònoma.

3. Com hem dit anteriorment, volem promoure el treball en equip, especialment el ‘feedback’ entre equips. Per això pensem que una bona manera de començar pot ser la presentació dels projectes a classe i les discussions que es realitzen a l’aula. L’objectiu seria dinamitzar aquest procés per a que tot estudiant de l’assignatura s’impliqui, no només en el treball del seu grup si no també ajudant als altres.

4. Respecte de l'Avaluació entre iguals a destacar el treball de tots els membres del grup en aquesta línia a les presentacions orals de les assignatures que impartirem.

5. Respete de Metodologies actives d’aprenentatge, la Dra. Miralpeix ha treballat en una metodologia activa d’aprenentatge a l’assignatura del màster que ve impartint basat en la simulació d’una tasca amb què els alumnes poden trobar-se a la vida real (demanar una beca competitiva). La idea és aprofundir en aquest disseny el proper curs i continuant elaborant la rúbrica d’avaluació de la tasca.

6. Preparació i coordinació d’una Taula Rodona per part de la coordinadora del GID, si és acceptada, al congrés AEDEAN a la Universidad de Cantabria (novembre 2020) amb professorat d’altres departaments de Filologia Anglesa sobre innovació docent en l’ensenyament de l’assignatura d’Adquisició de l’Anglès.

Codi UB: 
GINDO-UB/158
Coordinació: 
Maria Luz Celaya
Membres del grup: 
Barón Parés, Júlia
Imma Miralpeix
Mireia Ortega
Carme Muñoz Lahoz
Mayya Levkina

Pàgines