Taller de divulgació científica de l’edat mitjana: Les dones a la literatura medieval

L'objectiu principal és donar a l'alumnat del Màster de Cultures Medievals eines per a l’adquisició de competències en l’àmbit de la gestió cultural.

Un dels grans reptes que hem d’afrontar els medievalistes és el de saber desenvolupar les competències necessàries i emprar les eines adequades per poder fer arribar al públic no especialista els resultats de l’activitat investigadora. En el camp de l’edat mitjana, l’existència d’un gran volum de productes divulgatius de baixa qualitat que han modelat l’imaginari popular dificulta doblement la tasca. L’anàlisi a l’aula dels materials divulgatius que circulen sobre l’edat mitjana ha d’ajudar els estudiants a prendre consciència no només dels prejudicis contemporanis que mediatitzen la reconstrucció de l’edat mitjana sinó sobretot de la complexa relació existent entre el passat històric i les seves projeccions imaginàries. El xoc entre la imatge popularitzada de l’edat mitjana, presentada sovint com una època fosca alhora que idealitzada per la divulgació poc rigorosa, i la realitat que ens desvetlla la documentació històrica i arxivística, permetrà a l’estudiant prendre consciència de la complexa relació existent entre la societat contemporània i el passat històric i, alhora, el situarà davant el repte de trobar un llenguatge senzill per vehicular una imatge complexa del passat. L’acompliment amb èxit de tot el procés haurà convertit l’estudi del passat en una eina per a la comprensió del present.

Sota l’epígraf “Les dones a la literatura medieval” es proposa la realització d’una acció de divulgació científica que explori diversos formats (podcasts, vídeos, blogs, exposicions virtuals, digitorial...) en funció del sector del públic a què vagi adreçada l’acció. Aquesta acció haurà d’estar integrada en el contingut de les assignatures proposades del màster en Cultures Medievals i es canalitzarà a través de la web de divulgació científica “Realitat i ficció de les dones medievals” allotjada a l’espai virtual IRCVMDivulga.

Els alumnes s’organitzaran en grups de treball i hauran d’escollir un tema, un públic i un format per a l’acció de divulgació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Oferir les eines i la formació necessàries per tal que els estudiants, organitzats per equips, dissenyin una acció divulgativa sobre l’edat mitjana, que es difondrà a través dels recursos del portal web IRCVM divulga (xarxes, canal youtube, webs de projectes, exposicions...). Pretenem, doncs, tant ajudar els estudiants a desenvolupar les competències necessàries per dur a terme una acció de divulgació científica com facilitar-los l’accés al públic posant a la seva disposició els canals de l’IRCVM.

 La proposta s’estructura en fases orientades a l’assoliment dels següents objectius específics:

  1. Prendre consciència de les deficiències de la divulgació científica sobre l'edat mitjana a partir de la reflexió crítica, individual i col·lectiva.
  2. Cercar estratègies de difusió de qualitat a partir del disseny de materials divulgatius adaptats a diferents públics i nivells i sobre diferents eixos temàtics. 
  3. Identificar els diferents entorns on cal realitzar activitats de difusió de l'Edat Mitjana.
  4. Crear materials adequats als diferents entorns on cal fer la difusió

Vinculació dels objectius als aprenentatges

Per tal de prendre consciència de les deficiències de la divulgació científica sobre l’edat mitjana es farà un seminari de lectura crítica de textos. Aquestes lectures seran tant de textos crítics que aborden el tema de la divulgació de l’edat mitjana i els reptes que hi van aparellats; com de textos divulgatius, de caire divers, que s’analitzaran críticament.
Es comentarà i valorarà críticament el model ofert pel projecte “Realitat i ficció de les dones Medievals” en una sessió de debat crític (taller 1). El projecte, que s’està implementant enguany, i en el qual col·labora tot el professorat involucrat en l’acció proposada, explora formats molt diversos (exposicions, vídeos, podcasts, materials didàctics…) i, quan es treballi el tema a l’aula el curs que ve, haurà generat ja un feedback prou significatiu per a poder extreure’n conclusions i debatre’l críticament a l’aula.
Es farà un taller on es formaran grups de treball i del qual sortiran les propostes dels diferents temes i formats que treballarà cada grup, i del públic al qual aniran adreçats (taller 2). El taller constarà de dues sessions entre les quals els membres de cada equip hauran de preparar els materials que hagin decidit de realitzar.
L’assoliment del quart objectiu es valorarà en el marc d’una sessió final (exposició oral) amb públic escollit (companys de curs, estudiants d’altres cursos, professorat del màster...). El públic disposarà d’una rúbrica per avaluar els ítems que s’hauran decidit prèviament en el taller de realització dels materials.

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/006
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
MERITXELL SIMO TORRES
Participants: 
Anna Maria Mussons
Maria Reina Bastardas Rufat
Adriana Camprubí Vinyals
Marta Sancho Planas
Enric Casas Reig
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster en Cultures Medievals
Assignatures implicades: 
570662 La cavalleria i el naixement de la novel·la
570656 Literatura romànica medieval
570664 Lírica Trobadoresca