Els membres de la XREPP avaluen el disseny i l’impacte i l’eficiència de les polítiques públiques en tots els àmbits de l’administració pública.

Les línies de transferència de la XREPP s’alinien amb l’estratègia RIS3CAT en polítiques públiques, que focalitza els seus esforços en les polítiques públiques que incideixen més en la qualitat de l’entorn d’innovació:

  • Ecoinnovació (innovació al servei de l’economia verda). Promoció de l’ús eficient dels recursos (aigua, energia i altres materials) i estímul de la demanda de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.
  • Suport a la innovació no tecnològica. Promoció de la innovació empresarial relacionada amb nous reptes socials, d’organització, de procés o d’accés a nous mercats.
  • Formació i talent. Impuls d’actuacions que apropen el sistema educatiu a les necessitats del teixit productiu, fomenten l’aprenentatge de l’anglès o contribueixen a captar i retenir talent.

A més, la XREPP aporta l’expertesa i l’experiència en les polítiques públiques bàsiques de l’Estat del Benestar: Pensions, salut, cohesió social.

Finalment, la XREPP aporta les tècniques més punteres en Avaluació de Polítiques Públiques i de la Qualitat Institucional de l’estat.