L’objectiu principal de la XREPP és dur a terme recerca i innovació d’alt nivell en la economia i polítiques públiques, basant-se en la complementarietat dels grups de recerca que componen la xarxa de referència d’R+D+I i en l’augment de la massa crítica que la seva constitució suposa. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant la realització de projectes conjunts sobre línies de recerca i innovació ja iniciades o noves.

A mes, els membres s’han imposat la tasca d’identificar àrees de col·laboració amb els sectors econòmics o productius i establir contractes de recerca i innovació, activitats d’assessorament tècnic o d’altres que dirigeixin la recerca de la xarxa de referència d’R+D+I cap a objectius d’interès comú, assegurant, al mateix temps, una transferència de resultats ràpida i efectiva.

Finalment, la Xarxa també està orientada cap a la intervenció activa en tasques de formació de personal investigador o tècnic altament qualificat, i de formació en tècniques o mètodes d’interès per a les empreses i els organismes públics de recerca.

Cal destacar la col·laboració existent amb instituts i grups de recerca estrangers, la participació en xarxes internacionals i en programes d’R+D+I estatals i internacionals i la seva vocació de facilitar la mobilitat de personal investigador entre les diferents xarxes de referència.

La Xarxa es troba gestionada per la Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona.FBG logo