Grup de Recerca en Globalització, Desigualtat Econòmica i Polítiques Públiques en Perspectiva Històrica (HISTÒRIA) – Universitat de Barcelona

Director: Alfonso Herranz Loncán

Telèfon: 934 024 311

A/e: alfonso.herranz@ub.edu

OBJECTIUS

L’anàlisi de les matèries objecte d’estudi es planteja seguint la metodologia pròpia de la Història Econòmica i de l’Anàlisi Econòmica. És a dir, resseguint els processos mitjançant la construcció de nova evidència de tipus quantitatiu, plantejant hipòtesis interpretatives derivades de la Teoria Econòmica i analitzant la seva validesa mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi quantitativa.

El valor afegit que aporta el grup respecte a d’altres grups de l’àmbit de l’economia interessats en el mateix tipus de problemàtiques és que el seu origen és la Història Econòmica, que els seus membres tenen una formació i vocació multidisciplinari que, per tant, poden oferir explicacions arrelades en el comportament de llarg termini dels processos analitzats. Aquest fet és especialment interessant quan es tracta d’estudiar els efectes o els orígens de les polítiques públiques, artefactes institucionals que arrosseguen grans inèrcies i que difícilment són objecte de canvis sobtats en el curt termini.

L’interès últim dels treballs realitzats pels membres del grup està en la interpretació del present i en la capacitat de treure lliçons del passat per tal d’informar el futur. En aquest sentit, una gran part del treballs estarà centrat en el estudi de com el creixement i la integració econòmica en el marc dels estats-nació ha resolt els aspectes lligats a la gènesi de desequilibris territorials o de desigualtat entre els homes, però fent d’aquestes dinàmiques un element per entendre i explicar els problemes actuals que sorgeixen amb la integració econòmica i política a un nivell territorial de major abast (per exemple, la UE). Plantejant si les solucions adoptades pel control i gestió de la desigualtat a escala nacional són vàlides avui, o si el nivell polític on s’han de prendre i configurar les polítiques públiques ha de ser el mateix.

LÍNIES de RECERCA

  • Globalització, desigualtat territorial i polítiques públiques en perspectiva històrica
  • Indicadors de desenvolupament econòmic regional en el llarg termini
  • Globalització, tamany de mercat i desigualtat econòmica regional
  • Els orígens de les polítiques de cohesió territorial
  • Cohesió vs. Creixement econòmic
  • Desigualtat econòmica en el llarg termini: mesures i determinants
  • Orígens de l´Estat del Benestar
  • La desigualtat económica com a determinant del creixement de les societats

ELEMENTS

L’objectiu central de la tasca de recerca del grup és l’anàlisi de l’evolució i dels determinants de la desigualtat en el llarg termini des de dues perspectives: la desigualtat territorial i l’existent entre la població resident en un territori. En particular, es tracta de mesurar i analitzar la seva evolució al llarg dels processos de desenvolupament econòmic, tot relacionant-la amb la dels seus potencials determinants, com ara la participació d’un territori en l’anomenada globalització econòmica.

En aquest sentit, diversos autors han destacat com la desigualtat econòmica ha pogut seguir un corba en forma de U-inversa al llarg dels processos de desenvolupament. L’existència d’aquest tipus de relació està ben fonamentada teòricament tant des de la perspectiva de la desigualtat territorial com de la personal. A més, altres treballs han assenyalat com l’evolució, el trànsit, d’una societat al llarg d’aquesta corba pot veure’s afectat per l’acció de diferents alternatives de política econòmica, com ara l’opció mantinguda envers a la participació d’un estat en les diferents onades de globalització econòmica viscudes per l’economia mundial els dos darrers segles.

Si més no, l’acció de la política econòmica pot veure’s també no com una causa sinó també com un efecte de l’evolució de la desigualtat territorial o personal al llarg del procés de desenvolupament. L’anàlisi de la gènesi de les polítiques socials, de cohesió territorial o de la mateixa inserció econòmica internacional des d’aquesta perspectiva és un del objectes de consideració per part d’aquest grup de recerca.

Amb relació directa amb aquest aspecte, la recerca del grup també té com a objectiu l’anàlisi de quina és la instància política on es configuren aquestes polítiques i com la percepció envers el nivell de decisió política on cal dissenyar aquest tipus d´accions de política econòmica pot canviar en paral·lel al nivell de desenvolupament econòmic, al mateix grau de desigualtat i als canvis en matèria d’integració política i econòmica entre territoris.