transferencia_ecoinnovacio

 

La eco-innovació és la innovació al servei de l’economia verda

ECO-INNOVACIÓ

Regulació i mercats energètics

Regulació i mercats energètics, preu de l’energia i costos energètics de les empreses, impactes econòmics i territorials de la producció d’energia.  Polítiques incentivades per a les energies renovables. Assessorament en l’elaboració del nou Pla Energètic de Catalunya.

- Nicolas Boccard (2013) "The Cost of Nuclear Electricity: France after Fukushima"

- Nicolas Boccard (2014) Audiència davant el parlament francès, l'Assemblea Nacional Francesa, el 30 d'abril de 2014, sobre el cost de l'energia nuclear.

-Jordi Roca Jusmet (2017): “¿Es inconstitucional la lucha contra el cambio climático?”, El Periódico, 11 novembre 2017.

Impactes ambientals de la producció i del consum d'energia

Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades del consum d’energia.

- Jordi Roca, Emilio Padilla, Vicent Alcàntara (2007) "Anàlisi del Metabolisme Energètic de l’Economia Catalana Bloc 8: Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades del consum d’energia". Institut d’Estudis Catalans (IEC), Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS). Generalitat de Catalunya.

Transició de règims, resistències en la implementació

Multi-level government policy implementation: Estudis sobre resistència en la implementació en activitats que comencen amb una directiva europea, passant per diversos nivells de governança a vegades enfrontats, fins a arribar a nivell local.

Medi ambient: Gestió forestal i dels residus agraris

Impactes ambientals de la producció i gestió forestal, gestió dels residus agraris (purins).

- Enric Tello (2013) "La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 75, juny 2013, p. 195-221

Gestió de l'aigua

Mesures de millora en gestió dels recursos hídrics, avaluació dels requeriments sectorials d’aigua, avaluació dels requeriments d’aigua dels consumidors finals, impactes econòmics de les possibles polítiques de gestió d’aigua.

- Nota divulgativa: Maria Llop (2013) Relocalització de l'Aigua, Model Input-Output.

- Nota divulgativa: Maria Llop i Xavier Ponce-Alifonso (2013) "Agricultura, Canvi Tecnològic i Sostenibilitat Ambiental: Disseny d’una Política Òptima d’Aigua".

Notícies en ecoinnovació