Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

 

DOMINIS

 

Comunicació del Vicerectorat d'Informació i Comunicació, i del Comissionat per al Grup UB, Fundacions i TIC de la Universitat de Barcelona de 30 de novembre de 2010

El procés d’internacionalització que viu la nostra Universitat i l’ús creixent d’Internet com a eina de comunicació fan necessària l’adopció de totes les mesures que estiguin a l’abast per potenciar la nostra presència a la xarxa i per reforçar, de retruc, el prestigi internacional de la Universitat de Barcelona

A aquest efecte, i d’acord amb l’expressat al Consell de Direcció d’aquesta Universitat en data 29/11/10, us comuniquem que la política respecte al tema de dominis és la que es descriu tot seguit:

Primer. Potenciar a partir d’ara ub.edu com a domini identificador de la Universitat de Barcelona i del Grup Universitat de Barcelona, amb independència que la Universitat tingui el dret exclusiu d’utilitzar altres dominis.

Segon. Unificar en ub.edu els dominis de publicació de continguts de la Universitat de Barcelona i del Grup Universitat de Barcelona, per reduir gradualment la dispersió de continguts que provoca l’ús de múltiples dominis.

Tercer. Promoure que tota la producció docent i de recerca en què participen autors de la Universitat de Barcelona i del Grup Universitat de Barcelona es pugui publicar amb el domini ub.edu, sempre que això no posi en perill la consistència i la seguretat dels sistemes informàtics i de comunicacions de la Universitat.

Quart. Promoure, en general, la coherència organitzativa i lingüística del domini.

Cinquè. Establir, amb relació al punt anterior, les directrius següents per a l’assignació de noms:

  1. Amb caràcter general, els dominis d’Internet de la Universitat de Barcelona no poden contenir noms que vulnerin qualsevol precepte de l’ordenament jurídic, ni noms que siguin clarament inapropiats o conflictius, d’acord amb els usos de la comunitat universitària i els principis pels quals es regeix aquesta.
  2. Els noms que requereixen l’aprovació institucional prèvia poden ser temàtics o orgànics, segons facin referència als continguts a què donen accés o a la unitat o entitat que n’és responsable, i poden consistir en paraules, frases, abreviatures, eslògans, acrònims, sigles o qualsevol combinació de lletres, dígits i signes permesos que facilitin una identificació al més intuïtiva possible dels continguts o de la unitat o entitat responsable.
  3. Tret d’excepcions justificades, els noms que requereixen l’aprovació institucional prèvia no poden ser de marques ni de col·lectius d’usuaris de marques. Tampoc poden ser conceptes genèrics o termes de contingut molt general, si això pot induir els usuaris a errors d’interpretació sobre l’àmbit institucional dels continguts. Així mateix, no poden ser noms de persones ni lletres inicials de noms de persones.
  4. Sens perjudici d’allò que es pugui determinar per a àmbits concrets i tret d’excepcions justificades, la llengua dels noms serà per defecte el català en l’àmbit institucional i administratiu, i de lliure elecció per part dels autors en l’àmbit de la docència i la recerca.
  5. Els noms que assignen els responsables d’unitats i entitats en l’exercici de les seves competències estan subjectes a les directrius anteriors, excepte pel que fa a la limitació d’utilitzar noms de persones o lletres inicials de noms de persones, que s’admeten en aquest àmbit.
  6. Tant els noms que requereixen l’aprovació institucional prèvia, com els que assignen els responsables d’unitats i entitats, s’han d’elegir procurant respectar les especificacions i les recomanacions de l’Àrea de Tecnologies.

 

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018