Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

 

Normativa General d'ús de les TIC a la UB

 

 

1. Privacitat i confidencialitat

Tot usuari de la Universitat de Barcelona o de terceres organitzacions que, en virtut de la seva activitat professional, pogués tenir accés a dades de caràcter personal, està obligat a guardar secret sobre les mateixes, deure que es mantindrà de manera indefinida, inclús més enllà de la relació laboral o professional amb la Universitat de Barcelona

Els usuaris han de tenir la precaució de protegir la informació (i particularment la informació personal) contra la divulgació i l'accés no autoritzat.

L'obstrucció, interrupció o accés no autoritzats al correu electrònic i altres comunicacions electròniques està prohibida.

Està absolutament prohibit l’enviament a l’exterior mitjançant suports informàtics, electrònicament o per qualsevol altre medi, la informació pròpia, confiada o tractada per la Universitat de Barcelona, que no hagués estat prèviament autoritzada.

Tot el personal de la UB o aliè que per raó de la seva activitat professional, hagués tingut accés a informació gestionada per la Universitat de Barcelona, hauran de mantenir sobre ella, per temps indefinit, una absoluta reserva.

En cas de tenir coneixement d’informació que no sigui de lliure difusió, en qualsevol suport, s’haurà d’entendre que el dit coneixement és estrictament temporal mentre duri la funció encomanada, amb l’obligació de secret o reserva indefinida i sense que allò el confereixi cap dret de possessió, titularitat o còpia del mateix. Tanmateix, s’hauran de retornar els suports d’informació emprats immediatament després de la finalització de l’encàrrec que hagués originat el seu ús.

Els usuaris solament podran accedir a la informació per a les que tinguin les degudes i explícites autoritzacions, en funció a les feines encomanades, no podent en cap cas accedir a informació pertanyent a altres usuaris o grups d’usuaris per als quals tingui aquesta autorització.

La informació continguda als sistemes d’informació de la Universitat de Barcelona és propietat de la Universitat de Barcelona. Els usuaris hauran d’abstenir-se de comunicar, divulgar, distribuir o posar en coneixement o a l’abast de tercers externs o interns no autoritzats d’aquesta informació, si no té una autorització expressa.

Els suports d’informació que vaguin a reutilitzar-se o siguin baixa hauran de ser prèviament tractats per a eliminar permanentment la informació que puguin contenir, de tal manera que sigui impossible la seva recuperació.

S’evitarà emmagatzemar informació sensible, confidencial o protegida en mitjans desatesos com ara CD, DVD, memòries USB, llistats, etc. o deixar visible aquesta informació a la pantalla de l’ordinador.

 

2. Responsabilitat

L'ús dels recursos de TIC de la UB està restringit a fins relacionats amb la recerca, docència i gestió propis de la UB sobre els quals s’està autoritzat.

Els ordinadors de la UB i altres recursos de TIC han de ser utilitzats d'una manera coherent amb l'estatus de la UB com una organització sense ànim de lucre, i així, per exemple, no poden ser utilitzats per al benefici dels negocis particulars o altres organitzacions a no ser que estigui permès per la reglamentació de la UB o una autorització especial. L'accés o l'ús no autoritzat dels recursos informàtics de la UB contravé aquesta política.

Els usuaris no han de prendre accions no autoritzades per interferir, interrompre, manipular o alterar la integritat dels recursos TIC de la UB. Les accions no autoritzades per restringir o denegar l'accés als usuaris amb permisos als recursos de TIC de la Universitat són inacceptables.

Els usuaris no han d'utilitzar els equipaments de la UB per obstaculitzar o alterar la integritat dels recursos de TIC, independentment de la seva ubicació.

La destrucció, alteració o divulgació sense autorització de les dades, programes o qualsevol altre contingut que pertanyi a altres, al que s'hagi accedit a través dels recursos de TIC de la UB, també està prohibida.

La UB pot bloquejar l'accés als seus recursos de TIC a un individu o grup per tal de protegir els seus recursos de TIC i la informació continguda en ells.

 

3. Protecció de dades de caràcter personal i deure de secret

La informació continguda als equips TIC de la UB que continguin dades de caràcter personal està protegida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva norma derivada o de desenvolupament.

Els fitxers o tractaments de dades de caràcter personal gestionats per la UB han d’adoptar les mesures de seguretat que es correspongui amb les exigències previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, reglament de desenvolupament de la LOPD i pel Document de Seguretat de la UB.

Tot usuari de la UB o de terceres organitzacions que, en virtut de la seva activitat professional, pogués tenir accés a dades de caràcter personal, està obligat a guardar secret sobre les mateixes, deure que es mantindrà de manera indefinida, inclòs més enllà de la relació laboral o professional amb la UB.

 

4. Tractament de la informació

Tota la informació continguda en els sistemes d’informació de la UB o que circuli per la seva xarxa ha de ser utilitzada únicament per al compliment de les funcions encomanades a la UB i al seu personal.

Qualsevol tractament en els sistemes d’informació de la UB haurà de ser conforme amb la normativa vigent, especialment amb allò que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Queda prohibit, transmetre o allotjar informació sensible, confidencial o protegida pròpia de la UB en servidors externs a la UB, excepte autorització expressa de la mateixa UB, qui verificarà la subscripció d’un contracte entre la UB i l’empresa responsable de la prestació del servei, incloent-hi els acords de nivell de servei i el corresponen acord de confidencialitat.

 

5. Sortida d'informació

La sortida d’informació de la UB en qualsevol suport o per qualsevol mitja de comunicació, haurà de ser realitzada exclusivament pel personal autoritzat per la unitat administrativa

La sortida de dades sensibles, confidencials o protegits, haurà de ser xifrat o s’haurà d’emprar qualsevol altre mecanisme que garanteixi  que la informació no serà intel·ligible durant la seva remissió o transport. Si la informació conté dades de caràcter personal, s’actuarà conforme al reglament de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

6. Incompliment de la normativa

Tots els usuaris de la UB estan obligats a complir el prescrit en la present normativa d'ús.

En el cas que un usuari no observi algun dels preceptes assenyalats en la present normativa d'ús, sense perjudici de les accions disciplinàries, administratives i penals que procedeixin i, si escau, les responsabilitats legals corresponents, es podrà acordar la suspensió temporal o definitiva de l'ús dels recursos informàtics assignats a tal usuari.

 

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018