Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

Mesures de Seguretat de Videovigilància

  Annex VII del Document de Seguretat de la Comissió de Seguretat de la LOPD de la Universitat de Barcelona, vigent des de 1 de juliol de 2013

Ubicació dels equips de visionat

Els equips de visionat hauran d'estar situats en àrees restringides al públic o, si no fos possible, disposats de manera que no siguin visibles per a persones no autoritzades.

 

Datació

Als efectes de garantir-ne la integritat i alhora facilitar l'exercici dels drets, les imatges han d'incorporar un sistema de datació que indiqui el dia i l'hora en què han estat captades.

 

Gestió de Suports

Quan es procedeixi a l'esborrat de fitxers digitals o a la reutilització dels suports per a gravacions analògiques, caldrà assegurar-se de la destrucció total del contingut.

 

Còpies de suport

En els fitxers automatitzats, cal efectuar còpies de suport setmanalment.

 

Cancel·lació

A la UB el període màxim de conservació abans de la cancel·lació va de 15 a 20 dies, en funció del tipus de càmera.

Encara que una imatge sigui cancel·lada, el bloqueig segurà vigent. El bloqueig és el procediment segons el qual les imatges es poden conservar a disposició de les administracions públiques, els jutjats i el tribunals per a atendre le possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de la preinscripció d'aquestes responsabilitats.

El bloqueig comporta que les imatges quedin fora dels circuits d'explotació habituals i que se'n estableixi la custòdia mitjançant un sistema que permeti el control i l'enregistrament dels accessos que es produeixin, d'acord amb la finalitat a què fa referència l'apartat superior.

Quan, accidentalment, s'hagin captat imatges que comportin la seva il·licitud, s'eliminarn de manera immediata tant bon punt se'n tingui coneixement.

 

Formació

El responsable del fitxer ha d'adoptar les mesures necessàries per a assegurar la formació de les persones operadors del sistema per a la custòdia, reserva i seguretat de les imatges, i també per a atendre l'exercici dels drets de les persones mitjançant un procediment àgil.

 

Cessió d'imatges

A forces i cossos de seguretat, tribunals i particulars, segons allò que estableixi la llei.

 

Exercici d'el dret d'accés

Procdiment de dissociació de la resta de persones diferents de l'afectat.

 

 

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018