Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

Còpies de Suport (o seguretat) i Recuperacions

  Extracte del Document de Seguretat de la Comissió de Seguretat de la LOPD de la Universitat de Barcelona, vigent des de 1 de juliol de 2013

L'establiment de procediments d'actuació per fer còpies de seguretat de les dades (art.94.1 RLOPD) i l'elaboració del procediment per a la recuperació de les dades (art. 94.2 RLOPD) han estat encarregats pel Secretari General de la UB a l'Àrea de Tecnologies.

L'establiment d'un procediment per tal de verificar semestralment la correcta definició i aplicació dels procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades (art. 94.3 RLOPD) ha estat delegat pel Secretari General de la UB a l'Àrea de Tecnologies.

 

Normes generals

El procediment establert per a la realització de còpies de suport i per a la recuperació de les dades es realitza automàticament en cintes magnètiques que garanteixen la seva reconstrucció a l'estat que es trobaven al temps de produir-se la pèrdua o destrucció. La periodicitat de la realització de còpies de suport és la següent:

a) Còpia completa de la base de dades: una vegada cada setmana.

b) Còpia incremental: cada dia es realitza una còpia dels canvis fets durant aquest període.

L'emmagatzematge de les cintes que contenen les còpies de suport el realitza l'empresa adjudicatària del servei, que les retira mensualment en un maletí amb clau per al seu transport fins a les seves instal·lacions, on seran inserides en sobres de poliuretà proveïts de tancament inviolable. A més a més, i d'acord amb el contracte, l'empresa certifica que les mesures de seguretat implantades en les seves instal·lacions garanteixen la confidencialitat i disponibilitat dels suports informàtics per a possibles tasques de recuperació. En cap cas, l'empresa accedirà a les dades emmagatzemades en els suports sota la seva custòdia. Les còpies lliurades a l'empresa són prèviament verificades.

Els procediments establerts per a la realització de còpies de suport i per a la recuperació de les dades garanteixen la seva reconstrucció a l'estat en què es trobaven al temps de produir-se la pèrdua o destrucció.

 

Procediment de recuperació

Per tal de recuperar les dades, el responsable de la corresponent unitat organitzativa farà una sol·licitud de recuperació, amb indicació de la data a la que es vol retrotraure la informació, que la remetrà a l'Àrea de Tecnologies, qui, tenint en compte el nivell i les dades que es vulguin recuperar, podrà comunicar la petició al responsable del fitxer per tal que prengui la oportuna decisió. En cas que aquesta comunicació no sigui necessària, serà l'Àrea de Tecnologies qui decidirà el que correspongui.

La recuperació haurà d'incloure la prèvia comunicació a la resta d'usuaris que exploten habitualment la informació recuperada.

En el registre d'incidències es farà constar: [Peticionari, Operador que realitza la recuperació, Dades Restaurades (Dades, Ubicació, Servidor/Sistema), Data i hora, Identificador de Suport i Status del procés].

Un cop realitzada la restauració, es comunicarà al peticionari el resultat de la mateixa.

 

 

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018