Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

Normativa d'ús del servei de llistes de correu

 

Article 1. Objectiu
El Servei de Llistes és un sistema de comunicació basat en el correu electrònic. S'utilitza per debatre sobre un tema d'interès, difondre notícies, comunicats o circulars, discutir idees i projectes.
Aquesta normativa d'ús té per objecte establir el marc que regirà el Servei de Llistes de Correu Electrònic que la Universitat de Barcelona posa a la disposició dels seus usuaris.

 

Article 2. Definició de Termes.

A) Llista de Correu Electrònic. És una adreça que relaciona a un conjunt de persones (subscriptors), interessats en un tema o vinculats per un element comú, a través de correu electrònic.
B) Subscriptor. És la persona que rep els missatges enviats a una llista.
C) Emissor. És la persona que té autorització per enviar missatges a la llista.
D) Propietari. És la persona responsable de la llista i ha de tenir relació contractual amb la UB. Entre els seus deures estan:

• mantenir la llista de correu electrònic: subscrivint als nous subscriptors,  donant de baixa, corregint  adreces errònies, etc.
• vetllar pel bon ús de la llista
• moderar l'aprovació o denegació dels missatges
• informar sobre l'existència de la llista
• És obligació del responsable de la llista, recaptar les dades necessàries i informar els subscriptors que no tenen una relació laboral amb la UB de la incorporació d'aquests al fitxer de llistes, i la seva cessió amb la finalitat de proporcionar aquest servei.

E) Administrador. Reservat al personal de l’Àrea TIC.
F) Tipus de Llista.

• Llistes obertes: on tots els subscriptors de la llista poden enviar i rebre missatges.
• Llistes tancades: on només les persones autoritzades de la llista poden enviar missatges i els subscriptors només reben correus.

G) Abús en el Correu Electrònic. Es coneix com a Abús en el Correu Electrònic a les diverses activitats que transcendeixen els objectius habituals del servei de correu. Les activitats catalogades com a Abús en el Correu Electrònic segons RedIris són:

  1. Difusió de contingut inadequat (tot el que constitueixi complicitat amb fets delictius).
  2. Difusió a través de canals no autoritzats (ús no autoritzat d’un compte aliè per reexpedir correu propi).
  3. Difusió massiva no autoritzada (l'ús d’adreces comptes pròpies o alienes per enviar de forma massiva publicitat o qualsevol altre tipus de correu no sol·licitat).
  4. Atacs a fi d'impossibilitar o dificultar el servei.

Article 3. Serveis oferts
Els serveis oferts, són gratuïts i es relacionen a continuació. L’Àrea TIC establirà un procediment per sol·licitar-los.

  1.  Llista de distribució dinàmica

Agrupa a persones que pertanyen a una mateixa unitat organitzativa, col·lectiu, centre, etc. El seu objectiu és facilitar la comunicació entre els seus diferents integrants. Per exemple: llistes departamentals, llistes de serveis, etc.
Només les adreces autoritzades a la llista podran enviar missatges. Un cas particular de llistes institucionals, són les llistes generals, que faciliten la comunicació a la comunitat universitària. Aquestes són la llista PAS, PDI i estudiants. Aquestes són les úniques llistes en les quals l’Àrea TIC subscriu automàticament als usuaris quan es crea la seva bústia. L'enviament de missatges a les llistes institucionals seran autoritzades pel Gabinet del Rector i/o la Secretaria General.


b) Llista de distribució estàtica
La llista temàtica agrupa a persones interessades a dialogar sobre un tema d'interès comú. L'objectiu és oferir un fòrum de debat. Són llistes temàtiques: la llista de l'astronomia, la de programes didàctics, de l’exploració, etc.
En el cas de llistes de correu temàtiques, els subscriptors podran en el moment que vulguin donar-se de baixa.

 

Article 4. Sol·licitants
Podran sol·licitar una llista temàtica les persones de la Universitat de Barcelona vinculades per una relació laboral, amb l'autorització del responsable de la Unitat Organitzativa corresponent.
El sol·licitant serà la persona que assumirà les funcions de propietari de la llista sinó designa un altre.
S'acceptarà la creació de noves llistes sempre que:

• La temàtica compleixi amb els objectius fonamentals de la institució.
• Existeixi un nombre de subscriptors significatiu.
• Existeixin recursos suficients en el servidor de llistes.
• No existeixi una llista de característiques similars.

Les llistes dinàmiques només podran sol·licitar-se per les persones autoritzades (Cap de Departament, Degà/na, Administrador/a de Centre, etc.).

 

Article 5. Limitacions
La grandària màxima del missatge que es pot enviar a una llista és de 5 Mb.

 

Article 6. Garantia de lliurament.
Encara que l’habitual és que els missatges de correu electrònic arriben a la seva destinació ràpidament, en cap cas el servei de correu garanteix el lliurament d’un missatge. Nombroses circumstàncies poden impedir la recepció d’un missatge: des de caigudes imprevistes en les línies de comunicacions, límits d'emmagatzematge en les bústies de l'usuari receptor, rebuig del missatge per virus, etc.

 

Article 7. Condicions d'Ús.
1. La llista de correu no és una eina per a l'enviament indiscriminat d'informació o fitxers. Existeixen canals alternatius, com el web que permet publicar informació destinada a molts usuaris.
2. La utilització d’aquest servei es troba sotmesa igualment a la normativa d'ús del servei de correu electrònic http://www.ub.edu/iub/politica/us_correu.html.
3. A més està prohibit l'enviament de missatges no relacionats amb la temàtica de la llista així com aquells que entorpeixin el seu bon funcionament.

 

Article 8. Caducitat
1. Les llistes de correu institucionals es mantindran mentre siguin d'interès per a la Universitat de Barcelona.
2. Les llistes de correu temàtiques sense ús o inactives durant un curs acadèmic seran cancel·lades. A més, s'establiran períodes de renovació que seran comunicats al propietari. Es disposarà de 3 mesos per realitzar la seva renovació, en cas contrari es cancel·larà el servei.
3. Qualsevol canvi: baixa, cessament o substitució del propietari; haurà de ser comunicat a l’Àrea TIC.
4. Quan el propietari deixi de pertànyer a la Universitat de Barcelona es cancel·laran totes les llistes sol·licitades per aquest.

 

Article 9. Suport tècnic i punts de contacte.
L’Àrea TIC  habilitarà els mecanismes necessaris per sol·licitar aquest servei i comunicar incidències.
Els errors deguts al funcionament d’una llista com: no rebre missatges d'una llista institucional, no poder enviar missatges a una llista, etc. seran comunicades al propietari de la llista.
Els errors deguts al funcionament del servidor de llistes seran comunicats a l'administrador en pau@ub.edu.

 

Article 10. Responsabilitats.
a) El sol·licitant serà designat propietari i per tant responsable de la llista.
b) Tots els usuaris, inclòs el propietari, estan obligats a respectar la privadesa de les dades de caràcter personal que poguessin obtenir per la participació/subscripció a una llista. Aquestes dades no podran ser facilitades a tercers ni utilitzar-les per a finalitats diferents del funcionament propi de la llista sense l'exprés consentiment dels titulars.
c) La violació de la seguretat dels sistemes i/o xarxa poden incórrer en responsabilitats civils i criminals. La nostra organització col·laborarà al màxim de les seves possibilitats per investigar aquest tipus d'actes, incloent-hi la cooperació amb la Justícia.
d) En cas de produir-se alguna anomalia o infracció, que afecti el bon funcionament dels sistemes, es procedirà a la cancel·lació preventiva del servei.

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:15.10.2019