Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

 

NORMATIVA D’ÚS DEL NÚVOL UB

 

El NÚVOL UB és un servei de suport a la gestió, aprenentatge, docència i recerca, que la Universitat de Barcelona ofereix als membres de la seva comunitat universitària (en endavant “usuari”).
El NÚVOL UB es configura sobre la plataforma Office 365, fruit d’un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’empresa Microsoft. En aquesta plataforma els usuaris de la UB tenen accés a sèrie d’aplicacions oferides per Microsoft, de les quals la UB dóna suport a Outlook, OneDrive, SharePoint i Forms.

 

1. Àmbit d’aplicació.

Les següents normes són d’aplicació a tots els usuaris i usuàries que accedeixin al NÚVOL UB.
L’accés al NÚVOL UB  implica el coneixement i l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes normes d’ús. L’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci del NÚVOL UB.

 

2. Terminis i normativa d’ús.

Els usuaris que facin servir el NÚVOL UB es comprometen a:

  a) Accedir únicament als recursos I eines del NÚVOL UB  als quals tenen permisos.
  b) Comunicar als administradors qualsevol incidència observada que vulneri la normativa d’ús.
  c) Procedir amb cortesia i respecte cap a la resta d’usuaris del NÚVOL UB.
  d) Responsabilitzar-se que el material que publiqui compleix amb la legislació vigent i, en particular, amb la llei de Propietat Intel·lectual i Industrial.

   

3. Usos prohibits al NÚVOL UB.  

Els usuaris es comprometen a NO:

a) Difondre materials que vulneri la legislació nacional o internacional vigent en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial.
b) Difondre informació o material que pugui perjudicar a altres usuaris (publicitat, cadenes de missatges, spam, new fake, etc.).
c) Realitzar activitats encaminades a entorpir l’ús del NÚVOL UB (destrucció d’informació, violació de la privacitat, etc.).
d) Publicar material que sigui  o que pugui considerar-se il·legal, amenaçant, nociu, ofensiu, difamatori, obscè o pornogràfic.
e) Usurpar la personalitat d’altre usuari. Simular o falsificar la relació de l’usuari amb qualsevol altra persona o entitat.
f) Difondre informació amb qualsevol fi comercial, polític, ideològic o religiós.
g) Realitzar denúncies infundades o tendencioses sobre violacions de drets de tot tipus a través de les activitats i continguts del NÚVOL UB.
h) Realitzar, en general, qualsevol acte que violi la legislació, o la convivència.

4. Sancions.

L’ús incorrecte de les aplicacions del NÚVOL UB, pot donar lloc a la retirada temporal o permanent del permís d’ús o del material publicat. Aquestes accions les podrà accionar l’Àrea de Tecnologies de la UB, no com a sanció, sinó com a mesura de seguretat.
Tot sense perjudici de l’aplicació de mesures  de caràcter disciplinari que es derivin de la normativa de la Universitat de Barcelona, i el dret d’aquesta a interposar les oportunes accions judicials contra un usuari, si les activitats realitzades per aquest violen la legalitat vigent.
En tot cas, la Universitat de Barcelona es reserva el dret d’eliminar o retirar, sense previ avís i sense cap responsabilitat, un contingut o opinió quan apreciï que incorri en un ús no acceptable.

 

5. Responsabilitat.

L’usuari manifesta i declara que assumeix  de forma total i exclusiva tota la responsabilitat en els següents casos:

  a) Quan vulneri la  normativa d’ús.
  b) Quan, per un tercer, la Universitat de Barcelona sigui objecte de qualsevol tipus de reclamació, o requeriment judicial o extrajudicial, relacionat amb la informació o material que l’usuari tingui publicat o enviat a través del NÚVOL UB.  

En conseqüència, l’usuari s’obliga a mantenir a la Universitat de Barcelona indemne per qualsevol reclamació, obligació, pèrdua, dany, perjudici, despesa, usurpació o infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altre tipus de dret protegit per la legislació vigent aplicable.

 

6. Limitació de Responsabilitat.

La Universitat de Barcelona no es fa responsable,  en cap cas de les opinions expressades pels usuaris a través de les diverses aplicacions  del NÚVOL UB, perquè aquestes no estan vinculades amb les opinions i amb les polítiques de la Institució
La Universitat de Barcelona en l’exercici de les obligacions imposades per diverses lleis, col·laborarà amb les autoritats pertinents, en el marc dels oportuns procediments, o previ requeriment judicial, per la identificació dels usuaris infractors de la normativa vigent.

 

7. Propietat Intel·lectual.

El permís d’accés al NÚVOL UB no implica l’atorgament a l’usuari de llicències, cessions o dret amb relació a marques, logotips, lemes comercials, o qualsevol altre bé, treball o obra objecte de propietat intel·lectual o industrial, la titularitat del qual ostenti la Universitat de Barcelona o els usuaris que publiquin els seus continguts en el NÚVOL UB.
Queda expressament prohibida l’explotació d’obres en forma comercial a través del NÚVOL UB.
L’usuari declara expressament que els  materials que publica al NÚVOL UB són treballs originals seus. Respecte d’obres de tercers que faci servir, declara que ho fa conforme a la normativa vigent, sense infracció dels drets de dits tercers. Aquestes obres són utilitzades sota la seva exclusiva responsabilitat, quedant exonerada la Universitat de Barcelona de qualsevol responsabilitat.
Els usuaris es comprometen a respectar els usos permesos pels autors.

 

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018