Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

 

LEGISLACIÓ TICimatge de diagramació


LLeis estatals

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

http://www.apd.cat/media/673.pdf

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/08/01/pdfs/A02082-02096.pdf

Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950-C.pdf

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2004/01/01/pdfs/A00137-00151.pdf

Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18243

Inici

imatge de diagramació
imatge de diagramació

Lleis de Catalunya

Llei 29/2010, de d'agost, de l'Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5687/1106073.pdf

Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

http://www.apd.cat/media/2663.pdf


Inici

imatge de diagramació
imatge de diagramació

Normativa de la Comunitat Europea

- Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 1995, relativa a la Protecció de les Persones Físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

http://www.apd.cat/media/676.pdf

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

http://www.apd.cat/media/3008.pdf

- Directiva 2002/19/CE del Parlament Europeu i del Consell de 7 de març de 2002, relativa a l'accés a les xarxes de comunicació electròniques i recursos associats, i a la seva interconnexió.

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/directivas/common/pdfs/Directiva-2002-19.pdf

- Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 7 de març de 2002, relativa a l'autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques.

http://mitjansdecomunicacio.gencat.cat/web/.content/comuns/documents/arxius/directiva_ue_autoritzacio.pdf

- Directiva 2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell de 7 de març de 2002, relativa al marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques.

http://mitjansdecomunicacio.gencat.cat/web/.content/comuns/documents/arxius/directiva_ue_marc.pdf

- Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europe i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81822

Inici

imatge de diagramació
imatge de diagramació


Reials Decrets i altra normativa reglamentària estatal

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals.

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/01/19/pdfs/BOE-A-2008-979-C.pdf

- Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'Àmbit de l'Administració Electrònica.

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1330-C.pdf

- Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les Condicions Bàsiques per a l'Accés de les Persones amb Discapacitat a les Tecnologies, Productes i Serveis Relacionats amb la Societat de la Informació i Mitjans de Comunicació Social.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968

- Instrucció 1/98, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades, relativa a l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancelació.

http://www.ub.edu/iub/normes/instruccio_1_98.pdf

- Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència de Protecció de Dades, relativa a les normes per les què es regeixen els moviments internacionals de dades.

http://www.ub.edu/iub/normes/instruccio_1_2000.pdf

Inici

imatge de diagramació
imatge de diagramació

Enllaços d'interès

Catalunya

Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

http://www.apdcat.net/

UOC / Tecnologia

http://mosaic.uoc.edu/category/mosaic/tecnologias/

Generalitat de Catalunya / Cana TIC

http://canaltic.gencat.cat/que-es

Signatura electrònica

http://www.catcert.net

Espanya

Oficina de Seguridad del Internauta

https://www.osi.es/

Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-ES/Paginas/index.aspx

Centro Criptológico Nacional

https://www.ccn.cni.es/

Instituto Nacional de Ciberseguridad

https://www.incibe.es/

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018