L’excés de turisme s’ha convertit en un tema preocupant en molts llocs populars, incloent diverses ciutats com Barcelona. L’article “Com perceben els locals la turistificació dels seus mercats alimentaris? El cas de La Boqueria de Barcelona”, coescrit per la nostra investigadora Montserrat Crespi i publicat a la revista científica “International Journal of Tourism Research“, analitza les percepcions dels residents que acostumen a comprar a La Boqueria cap a les creixents multituds de turistes que visiten el mercat.

Concretament, l’estudi té com a objectiu reconèixer l’evolució en el temps de l’aversió o el suport dels locals respecte a la turistificació del mercat per determinar si les regulacions sobre el turisme que van ser implementades pel govern de la ciutat van tenir un impacte en aquestes actituds. Els autors van emprendre una aproximació seqüencial del mètode mixt (considerant un enfocament quantitatiu i acabant amb un qualitatiu) que abastava el període 2015-2019.

Els resultats del modelatge d’equacions estructurals suggereixen que la identitat de lloc observada a través de la comunitat i la imatge del resident no tenen cap efecte estadístic directe significatiu en el suport dels residents al desenvolupament del turisme a La Boqueria. No obstant això, quan es van analitzar els beneficis i costos percebuts del turisme, aquestes variables van ser reconegudes com a antecedents estadísticament significatius de suport a la turistificació de La Boqueria.

Els autors de l’estudi van complementar i elaborar més detalls sobre les troballes quantitatives a través d’entrevistes en profunditat amb residents locals que compraven a La Boqueria, però també van utilitzar dades secundàries disponibles per revelar si hi havia canvis significatius en la percepció de la turistificació de la població local, especialment després de l’adopció de les regulacions sobre el turisme de la ciutat. Van arribar a la conclusió que el suport dels residents al desenvolupament turístic de La Boqueria com a recurs públic està fortament associat amb la seva percepció de la identitat de lloc (tant la imatge de lloc com la inclinació de la comunitat) així com als beneficis esperats i als costos associats.