Plural

Les sigles són invariables i només pluralitzen els elements del sintagma nominal que les determinen.

Exemple adequatels CAP

Exemple adequatalgunes ONG

Exemple adequatCD verges


El plural no s’ha de fer afegint-hi una s.

Exemple inadequatels CAPs

Exemple no admissibleels CAP’s


Tampoc no es dupliquen les lletres de les sigles.

Exemple adequatCS [ciències socials]
Exemple no admissibleCCSS

Exemple adequatRH [recursos humans]
Exemple no admissibleRRHH

Exemple adequatXS [xarxes socials]
Exemple no admissibleXXSS


Això no obstant, hi ha algunes sigles que ja han quedat fixades per l’ús.

Exemple adequatCCOO [Comissions Obreres]

Exemple adequatPPCC [Països Catalans]

Exemple adequatJJOO [Jocs Olímpics]


Les sigles lexicalitzades tenen forma de plural.

Exemple adequatlàsers

Exemple adequatradars

Exemple adequatelapés
Darrera actualització: 22-9-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Plural» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1237> [consulta: 21 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina